Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thư viện

Được đăng lên bởi chicannguoipentoi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý Thư Viện Sách

LỜI NÓI ĐẦU
Từ trước tới nay, các thư viện dù lớn hay nhỏ đều chỉ hoạt động dựa theo cách thủ công do
con người phụ trách. Nhưng xu thế hiện nay, khi sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông
tin dẫn đến việc đòi hỏi ra đời các hệ thống để trợ giúp con người trong việc quản lý. Thông qua
lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đã giúp việc quản lý đơn giản và nhanh chóng hơn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có một hệ thống trợ giúp quản lý việc xuất nhập, thao tác
trong các khâu của thư viện.Chúng em đã thực hiện đồ án “Quản lý thư viện sách” mục tiêu để tìm
hiểu sâu hơn trong lĩnh vực phâp tích thiết kế hệ thống thông tin. Xin chân thành cảm ơn thầy đã
nhiệt tình giúp đỡ và truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức quý giá về bộ môn phân tích và thiết
kế hệ thống thông tin để chúng em có đầy đủ khả năng thực hiện tốt đồ án này. Đây là 1 đồ án đầu
tay nên khó tránh khỏi còn nhiều sai sót, khuyết điểm mong thầy thông cảm, hết lòng góp ý và chỉ
cho chúng em ưu, khuyết điểm để giúp chúng em có thể hoàn thiện tốt hơn sau này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

Trang 1

Quản lý Thư Viện Sách

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………
1
MỤC LỤC………………………………………………………………………………..
2
I.
Khảo
sát
hệ
thống
và
phân
tích
hiện
trạng
hệ
thống……………………………3
1.
Khảo
sát
hệ
thống…………………………………………………………..3
2.
Phân
tích
hiện
trạng
hệ
thống……………………………………………..3
II.
Phân
tích
yêu
cầu………………………………………………………………….7
1.
Yêu cầu chức năng:.. ………………………………………………………
7
2.
Yêu
cầu
phi
chức
năng..
…………………………………………………..8
III. Phân
tích
hệ
thống…………
..
…………………………………………………...8
1.
Mô
hình
thực
thể
ERD……………………………………………………..8
a.
Xác
định
các
thực
thể………………………………………………..8
b.
Mô hình ERD……………………………………………………….11
2.
Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ…… .. …………………
12
3.
Mô tả chi tiết cho các quan hệ……………………………………………
12
4.
Mô tả bảng tổng kết………………………………………………………
22
a.
Tổng
kết
quan
hệ…………………………………………………..22
b.
Tổng
k ết
thuộc
tính………………………………………………...22
IV. Thiết kế giao diện………………………………………………...………………
24
1.
Các menu chính của giao diện……………………………………………
24
Trang 2

Quản lý Thư Viện Sách
2.
Mô
tả
form:
..
……………………………………………………………...27
V.
Thiết
kế
ô
xử
lý…………………………………………………….
……………..46
VI. Tự
dánh
giá
ưu
khuyết
...……………………………...
………………………...52

I.

Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống:
1.
Khảo sát hệ thống:

Thư viện sách là khu dành cho mọi người (từ học sinh,sinh viên,tiến sĩ,giáo sư, người cao
tuổi,… ) có nhu cầu về việc tìm hiểu các thông...
Qu n lý Th Vi n Sách ư
L I NÓI Đ U
T tr c t i nay, các th vi n dù l n hay nh đ u ch ho t đ ng d a theo cách th công do ướ ư
con ng i ph trách. Nh ng xu th hi n nay, khi s phát tri n m nh m c a ngành công ngh thôngườ ư ế
tin d n đ n vi c đòi h i ra đ i các h th ng đ tr giúp con ng i trong vi c qu n lý. Thông qua ế ườ
lĩnh v c phân tích và thi t k h th ng thông tin đã giúp vi c qu n lý đ n gi n và nhanh chóng h n. ế ế ơ ơ
Xu t phát t nhu c u th c t c n có m t h th ng tr giúp qu n lý vi c xu t nh p, thao tác ế
trong các khâu c a th vi n.Chúng em đã th c hi n đ án “Qu n lý th vi n sách” m c tiêu đ tìm ư ư
hi u sâu h n trong lĩnh v c phâp tích thi t k h th ng thông tin. Xin chân thành c m n th y đã ơ ế ế ơ
nhi t tình giúp đ và truy n đ t cho chúng em nhi u ki n th c quý giá v b môn phân tích và thi t ế ế
k h th ng thông tin đ chúng em có đ y đ kh năng th c hi n t t đ án này. Đây là 1 đ án đ uế
tay nên khó tránh kh i còn nhi u sai sót, khuy t đi m mong th y thông c m, h t lòng góp ý và ch ế ế
cho chúng em u, khuy t đi m đ giúp chúng em có th hoàn thi n t t h n sau này.ư ế ơ
Chúng em xin chân thành c m n th y. ơ
Trang 1
Quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thư viện - Người đăng: chicannguoipentoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản lý thư viện 9 10 802