Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Sườn Xào Chua Ngọt
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
TS. Vũ Thành Tự Anh
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

1. Khái niệm về quản lý đầu tư công1
Cách tiếp cận của bài viết này là so sánh thực trạng của quản lý đầu tư công ở Việt Nam với
chuẩn mực quản lý đầu tư công lý tưởng (được tổng kết từ lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế), để
từ đó tìm ra những hạn chế trong quản lý đầu tư công ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các
khuyến nghị chính sách thích hợp.
Mặc dù có một vài sự khác biệt trong chi tiết, nhưng về đại thể, cả OECD, WB, IMF đều quan
niệm rằng quản lý đầu tư công (Public Investment Management - PIM) là một hệ thống tổng thể,
bắt đầu từ việc hình thành những định hướng lớn trong chính sách đầu tư công cho đến việc thẩm
định, lựa chọn, lập ngân sách, thực thi, và đánh giá các dự án đầu tư cụ thể, với mục đích là đảm
bảo hiệu quả và hiệu lực của đầu tư công, qua đó đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển
chung của nền kinh tế.2 Chẳng hạn như, Ngân hàng Thế giới, quy trình quản lý đầu tư công bao
gồm tám nội dung và được tóm tắt như sau:
1.1. Định hướng đầu tư, xây dựng dự án, và sàng lọc bước đầu
o Định hướng chiến lược đầu tư: Đây là xuất phát điểm của quy trình quản lý đầu tư công,
được thể hiện qua chiến lược hay kế hoạch tổng thể do cấp quyết định cao nhất đề ra.
Định hướng này giúp cho hoạt động đầu tư công của chính phủ phản ảnh được các ưu
tiên của quốc gia, đồng thời cũng giúp cho việc xây dựng chương trình và ra quyết định
đầu tư của các bộ - ngành và của các cấp chính quyền địa phương.
o Xây dựng dự án đầu tư: Căn cứ vào định hướng chiến lược đầu tư, các bộ - ngành - địa
phương xây dựng các hồ sơ dự án trong đó bao gồm các thông tin cơ bản như sự cần
thiết, mục tiêu, các hoạt động chính, ngân sách dự toán, tiến độ thực hiện, kết quả kỳ
vọng … của dự án.
o Sàng lọc dự án bước đầu: Mục đích của bước này là đảm bảo dự án do các bộ - ngành địa phương đề xuất đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tối thiểu để có thể được xem xét ở
các bước kế tiếp. Các điều kiện tối thiểu này bao gồm sự cần thiết, tính nhất quán đối với
các ưu tiên của chính phủ, và sự phù hợp về tài khóa. Sàng lọc tốt ở khâu này sẽ giúp tiết
kiệm thời gian và nguồn lực ở những bước sau.

1

Khái niệm “đầu tư công” đã được trình bày ở các phần khác của Đề tài nghiên cứu, vì vậy không nhắc lại một cách
chi tiết ở đây. Trong bài này, đầu tư công được hiểu là chi tiêu của nhà nước giúp làm tăng dung lượng vốn vật chất,
ví dụ như xây dựng cầu, đường...
1
Q
Q
U
U
N
N
L
L
Ý
Ý
V
V
À
À
P
P
H
H
Â
Â
N
N
C
C
P
P
Q
Q
U
U
N
N
L
L
Ý
Ý
Đ
Đ
U
U
T
T
Ư
Ư
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
T
T
H
H
C
C
T
T
R
R
N
N
G
G
V
V
I
I
T
T
N
N
A
A
M
M
V
V
À
À
K
K
I
I
N
N
H
H
N
N
G
G
H
H
I
I
M
M
Q
Q
U
U
C
C
T
T
 Anh
ng dy kinh t Fulbright
1. Khái nim v quản lý đầu tư công
1
Cách tip cn ca bài vit này so sánh thc trng ca qu công Vit Nam vi
chun mc quc tng kt t lý thuyt và kinh nghim quc t
t ng hn ch trong qu Vi 
khuyn ngh chính sách thích hp.
Mc mt vài s khác bit trong chi ti i th, c u quan
nim rng qu- PIM) là mt h thng tng th,
bu t vic hình thành nhng lcông n vic thm
nh, la chn, lp ngân sách, th  th, vi mm
bo hiu qu hiu lc ca c mng phát trin
chung ca nn kinh t.
2
Chng hNgân hàng Th gii, quy trình qu
gm tám ni dung và c tóm tt :
1.1. Định hướng đầu tư, xây dựng d án, và sàng lọc bước đầu
o Định hướng chiến lược đầu m ca quy trình qu
c th hin qua chic hay k hoch tng th do cp quynh cao nh ra.
ng y giúp cho hoa chính ph phn 
tiên ca qung thc xây dnh
a các b - ngành và ca các cp chính quy
o Xây dng d án đầu  ng chi - ngành - a
ng các h   cn
thit, mc tiêu, các hong chính, ngân sách d toán, ti thc hin, kt qu k
va d án.
o Sàng lc d án bước đầu: Mm bo d án do các b - ngành -
 xum bo thu kin ti thi th c xem xét
c k tiu kin ti thiu này bao gm s cn thit, tính nhi vi
a chính ph, và s phù hp v tài khóa. Sàng lc tt khâu này s giúp tit
kim thi gian và ngun lc nhc sau.
1
Khái nim u t c trình bày các phn khác c tài nghiên cu, vì vy không nhc li mt cách
chi tit y. Trong bài này, đầu tư công c hiu là chi tiêu ca nc giúp làm tng vn vt cht,
ví d nh xây dng cung, sân bay, cng binng hc, bnh vin v.v. Khái nim này v u t công tng
ng vi nh ngha v u t công (chi phí vn) trong Tài khon quc gia. Trong gii hn bài vit này, chúng tôi
không xem xét các khon chi cho giáo dc y t ca nhà c, mc dù nhng khon chi này hin nhiên tác ng
n vn i, và vì vy cng có th c coi nh mt khon u t.
2
 tìm hiu chi tit v khái nim qua OECD, xem OECD (2001); ca WB, xem Rajaram, Le,
Biletska và Brumby (2010); và ca IMF, xem Dabla-Norris, Brumby, Kyobe, Mills, và Papageorgiou (2010).
QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ - Người đăng: Sườn Xào Chua Ngọt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 9 10 101