Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi Minh Triết Trương
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trình baøy: NGUYEÃN XUAÂN ÑAÊNG HUY
Giaùm ñoác ñieàu haønh
The Clear Mirror Co., Ltd
QUAÛN TRÒ BAÙN HAØNG
SALES MANAGEMENT
Quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bán hàng - Người đăng: Minh Triết Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Quản trị bán hàng 9 10 650