Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Cẩm Nhung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhiều nhà nghiên cứu chất lượng trên thế giới đều đồng nhất với nhau – Quản trị chất lượng là một
tiến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục.
Ishikawa cho rằng: Giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vài lớp học, một vài tuần lễ
thực hành do một số chuyên viên đảm trách mà phải là sự giáo dục và tự giáo dục liên tục, toàn diện
và thực sự trải rộng từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên.
Sai lầm lớn nhất là giáo dục chỉ nhằm đối tượng công nhân lớp dưới mà không chú trọng gì đến các
tầng lớp quản lý và lãnh đạo cấp trên. Ông ta nhắc đi nhắc lại giáo dục chứ không phải là đào tạovà
phân biệt Giáo dục là vun xới những gì đã có sẵn còn Đào tạo là gieo trồng trên một vườn hoang.
Đây là quan điểm chính ông đã dùng để công kích phương pháp tổ chức lao động của Taylor – Phân
chia công việc theo từng khâu để dễ kiểm soát, đẻ ra chuyên viên về chất lượng, chuyên viên về sản
xuất, dùng người này kiểm soát người kia.
Vậy lí do sâu xa là ở chỗ nào?

Vào những năm cuối thế kỷ 19, Frederick W. Taylor, Giám Th ị Viên m ột
khâu máy tiện của xí nghiệp Philadelphia Midvale Steel, trong n ỗ l ực nâng cao
lượng và phẩm của sản phẩm, đã hình thành lý thuyết quản trị công việc c ủa
ông. Ông nghiên cứu cung cách làm việc c ủa nhân công d ưới quy ền và đo
lường thời gian mỗi công việc của họ. Sau đó qui định một ph ương pháp làm
việc mới, với thời biểu do ông ấn định gọi là “m ột ngày làm việc công b ằng”
(a fair day’s work). Nỗ lực của Taylor được tóm lược trong 4 nguyên tắc sau
đây:
a. Đối với mỗi yếu tố trong công việc của một nhân công, hãy thiết l ập
một phương pháp có tính cách khoa học thay vì ch ỉ làm việc theo thói
quen.
b. Đối với mỗi nhân công, hãy cẩn thận chọn lựa, huấn luy ện, tái hu ấn
luyện và phát triển họ theo phương pháp và bài bản có tính cách khoa
học.
c. Kiểm soát nhân công để , bảo đảm rằng tất cả mọi công việc được
hoàn thành theo đúng những qui định đã được đề ra.
d. Trong mỗi khâu, công việc và trách nhiệm được san sẻ công bằng gi ữa
quản trị viên và nhân công dựa trên cấp bậc. Quản trị viên n ắm giữ và
hoàn thành những công việc đúng với công tác c ủa mình.
Taylor là người tiên phong nghiên cứu phương pháp quản tr ị công việc m ột
cách đúng đắn. Qua cách nghiên cứu và phương pháp làm việc c ủa ông,
những lý thuyết gia khác cũng nỗ lực nghiên c ứu cho các k ỹ ngh ệ khác và đã
đem lại nhiều hiệu năng hơn cho các quản trị viên khi thi hành ch ức n ăng c ủa
mình là đơn giản hoá công việc.

...
Nhiều nhà nghiên cứu chất lượng trên thế giới đều đồng nhất với nhau – Quản trị chất lượng là một
ến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục.
Ishikawa cho rằng: Giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vài lớp học, một vài tuần lễ
thực hành do một số chuyên viên đảm trách mà phải là sự giáo dục và tự giáo dục liên tục, toàn diện
và thực sự trải rộng từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên.
Sai lầm lớn nhất là giáo dục chỉ nhằm đối tượng công nhân lớp dưới mà không chú trọng gì đến các
tầng lớp quản lý và lãnh đạo cấp trên. Ông ta nhắc đi nhắc lại giáo dục chứ không phải là đào tạovà
phân biệt Giáo dục là vun xới những gì đã có sẵn còn Đào tạo là gieo trồng trên một vườn hoang.
Đây là quan điểm chính ông đã dùng để công kích phương pháp tổ chức lao động của Taylor – Phân
chia công việc theo từng khâu để dễ kiểm soát, đẻ ra chuyên viên về chất lượng, chuyên viên về sản
xuất, dùng người này kiểm soát người kia.
Vy lí do sâu xa là ở chỗ nào?
Vào nh ng n m cu i th k 19, Frederick W. Taylor, Giám Th Viên m t ă ế
khâu máy ti n c a xí nghi p Philadelphia Midvale Steel, trong n l c nâng cao
l ng ph m c a s n ph m, ã hình thành thuy t qu n tr công vi c c aượ đ ế
ông. Ông nghiên c u cung cách làm vi c c a nhân công d i quy n o ướ đ
l ng th i gian m i công vi c c a h . Sau ó qui nh m t ph ng pháp làmườ đ đị ươ
vi c m i, v i th i bi u do ông n nh g i m t ngày làm vi c công b ng” đị
(a fair day’s work). N l c c a Taylor c tóm l c trong 4 nguyên t c sau đượ ượ
ây:đ
a. i v i m i y u t trong công vi c c a m t nhân công, hãy thi t l pĐố ế ế
m t ph ng pháp tính cách khoa h c thay ch làm vi c theo thói ươ
quen.
b. i v i m i nhân công, hãy c n th n ch n l a, hu n luy n, tái hu nĐố
luy n phát tri n h theo ph ng pháp bài b n tính cách khoa ươ
h c.
c. Ki m soát nhân công , b o m r ng t t c m i công vi c c để đả đượ
hoàn thành theo úng nh ng qui nh ã c ra.đ đ đ đượ đề
d. Trong m i khâu, công vi c trách nhi m c san s công b ng gi a đượ
qu n tr viên nhân công d a trên c p b c. Qu n tr viên n m gi
hoàn thành nh ng công vi c úng v i công tác c a mình. đ
Taylor ng i tiên phong nghiên c u ph ng pháp qu n tr công vi c m tườ ươ
cách úng n. Qua cách nghiên c u ph ng pháp làm vi c c a ông,đ đắ ươ
nh ng thuy t gia khác c ng n l c nghiên c u cho các k ngh khác ã ế ũ đ
em l i nhi u hi u n ng h n cho các qu n tr viên khi thi hành ch c n ng c ađ ă ơ ă
mình là n gi n hoá công vi c.đơ
Quản trị chất lượng - Người đăng: Cẩm Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quản trị chất lượng 9 10 832