Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi SuSu Jackson
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

TRÖÔØNG ÑH LAÏC HOÀNG
KHOA QUAÛN TRÒTRÒ- KINH TEÁ QUOÁC TEÁ

CHƯƠNG II:
KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

TS
Nguyễn
Văn
Tân

CHƯƠNG II: KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

2.1. Hình thành dự án
2.2. Thẩm định dự án
2.3. Bài toán đa mục tiêu
2.4. Các phương pháp ra quyết
định đa mục tiêu
2.5. Phân tích rủi ro
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

2

1

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

2.1.HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Dự án hình thành qua các giai đoạn:
Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa về
dự án.
Nghiên cứu tiền khả thi.
Nghiên cứu khả thi.
Thiết kế chi tiết
Thực hiện dự án
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

3

2.1.1.KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ DA

Trong giai đoạn này cần trả lời các
câu hỏi sau:
Dự án đáp ứng nhu cầu gì?
Dự án này có phù hợp với chuyên
môn và chiến lược của công ty hay
không?
Giai đoạn này còn được gọi là giai
đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

4

2

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

2.1.2. NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Là nổ lực đầu tiên nhằm đánh giá
triển vọng chung của dự án
Dùng thông tin thứ cấp để phân tích
Cần tiến hành các phân tích:
_ Phân tích thị trường
_ Phân tích kỹ thuật
_ Phân tích nguồn lực
_ Phân tích tài chính
_ Phân tích xã hội
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

5

CHU TRÌNH DỰ ÁN

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

6

3

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH: DA TIỀN KHẢ THI
Căn cứ pháp lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, điều kiện kinh
tế, xã hội, dự báo thị trường và khả năng xâm nhập thị trường;
Dự kiến phương án sản xuất, hình thức đầu tư;
Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, giải pháp cho đầu ra;
Địa điểm: làm rõ các chỉ tiêu sử dụng đất, các yếu tố ảnh
hưởng đến giá thành công trình; phân tích thuận lợi và khó
khăn khi sử dụng mặt bằng,..;
Phân tích kỹ thuật công nghệ: loại hình công nghệ, phụ tùng
thay thế, thiết bị thi công,..;
Phân tích về mặt tài chính: tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu
tư, khả năng huy động, ước tính được doanh thu, chi phí, dự
kiến lãi lỗ, khả năng trả nợ vay và một số chỉ tiêu tài chính
khác,..;
Ước tính nhu cầu lao động, tổ chức sản xuất, lợi ích kinh tế XH
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

7

2.1.3. NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Cũng thực hiện lại các phân tích ở phần nghiên cứu
tiền khả thi nhưng tăng cường mức độ chính xác của
việc tính toán các biến số chủ yếu và các biện pháp
hạn chế rủi ro phải được nghiên cứu chi tiết hơn
Dùng thông tin sơ cấp để phân tích
Cần trả lời các câu hỏi sau:
_ Dự án có khả thi...
Tröôøng ÑH Laïc Hoàng Baøi giaûng 8
TS Nguyeãn Vaên Taân 1
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNGTRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
KHOA QUN T
KHOA QUN TKHOA QUN T
KHOA QUN T-
--
- KINH T QUOÁC TEÁ
KINH TEÁ QUOÁC TEÁKINH TEÁ QUOÁC TEÁ
KINH TEÁ QUOÁC TEÁ
CHƯƠNG II:
KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
TS
Nguyễn
Văn
Tân
8/25/2010 TS Nguyeãn Vaên Taân 2
CHƯƠNG II: KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
2.1. Hình thành dự án
2.2. Thẩm định dự án
2.3. Bài toán đa mục tiêu
2.4. Các phương pháp ra quyết
định đa mục tiêu
2.5. Phân tích rủi ro
quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chất lượng - Người đăng: SuSu Jackson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
quản trị chất lượng 9 10 801