Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi mr-dk1112-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ðại học Mở TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Website: 

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng
Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng
Xây dựng HTCL dựa trên ISO 9000
Total Quality Management
Quality Analysis Cost Control
Các kỹ thuật quản lý chất lượng khác
Chất lương trong dịch vụ
Triển khai các hệ thống quản lý chất lượng
2

0. TOTAL QUALITY CONTROL
•

•

Feigenbaum xây dựng quan niệm TQC từ năm 50 khi làm
lãnh đạo General Electric chịu trách nhiệm về QLCL và
nghiệp vụ sản xuất.
TQC được định nghĩa như sau:
– “một hệ thống hiệu quả hợp nhất các nỗ triển khai, duy trì và
cải tiến chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tổ
chức sao cho có thể sản xuất ở mức kinh tế nhất thoả mãn
người tiêu dùng".

•

Người chịu trách nhiệm về chất lượng không phải là cán
bộ kiểm tra mà chính là những người làm ra sản phẩm,
người đứng máy, đội trưởng, khâu giao nhận hàng, cung
ứng,.. tuỳ vào từng trường hợp cụ thể
3

1.TOTAL QUALITY MANAGEMENT
• TQM (Quản lý chất lượng toàn diện) là sự hoàn thiện
của TQC với những ý tưởng sau đây:
– QLCL là trách nhiệm của mỗi người, mỗi bộ phận;
– QLCL là hoạt động tập thể đòi hỏi phải có những nỗ lực chung;
– QLCL đạt hiệu quả cao nếu mọi người từ chủ tịch công ty đến
công nhân sản xuất, nhân viên cùng nhau tham gia;
– QLCL đòi hỏi phải quản lý hiệu quả mọi giai đoạn công việc
trên cơ sở vòng quản lý P-D-C-A (kế hoạch, thực hiện, kiểm
tra, hành động);
– Hoạt động của các nhóm chất lượng là một phần cấu thành
của TQM.

1. TOTAL QUALITY MANAGEMENT
•
•
•

•

1. TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Tầm quan trọng của chất lượng và hướng hoạt động
nhằm nâng cao chất lượng.
Tiếp cận theo hướng toàn cầu hoá bằng cách triển
khai ISO, TQM.
TQM là hoạt động chất tổng thể, được phối hợp
chặt chẽ, nhằm định hướng DN và các thành phần
của nó tới sự thỏa mãn khách hàng, cả khách hàng
nội bộ (nhân viên các cấp bậc khác nhau).
TQM để tâm tới văn hoá tổ chức, coi trọng nhân cách
con người, còn chất lượng là thành phần tối trọng
trong phân cấp giá trị.

• Đi u ki n đ tri n khai TQM: không khí làm việc
thân thiện và nhiệt huyết cùng với sự chuyên tâm
của ban lãnh đạo và tất cả các nhân viên.
• K t qu c a vi c cài đ t TQM là:
–
–
–
–
–

Cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mậu dịch,
Tích hợp các hệ thống quản lý,
Thoả mãn khách hàng ở mức độ cao hơn,
Tăng cường tính linh hoạt của tổ chức,
Phản ứng trước các biến động một cách nhanh chóng.

5

1. TOTAL QUALITY MANAGEMENT
• Đặc t...
Trường ðại học Mở TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Website: www.ou.edu.vn/qtkd
2
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
1. Các vn đ cơ bn trong qun lý cht lượng
2. Các chun mc trong qun lý cht lượng
3. Xây dng HTCL da trên ISO 9000
4. Total Quality Management
5. Quality Analysis Cost Control
6. Các k thut qun lý cht lượng khác
7. Cht lương trong dch v
8. Trin khai các h thng qun lý cht lượng
3
0. TOTAL QUALITY CONTROL
Feigenbaum xây dng quan nim TQC t năm 50 khi làm
lãnh đo General Electric chu trách nhim v QLCL và
nghip v sn xut.
TQC được đnh nghĩa như sau:
mt h thng hiu qu hp nht các n trin khai, duy trì và
ci tiến cht lượng ca các b phn khác nhau trong mt t
chc sao cho có th sn xut mc kinh tế nht tho mãn
người tiêu dùng".
Người chu trách nhim v cht lượng không phi là cán
b kim tra mà chính là nhng người làm ra sn phm,
người đng máy, đi trưởng, khâu giao nhn hàng, cung
ng,.. tuỳ vào tng trường hp c th
1.TOTAL QUALITY MANAGEMENT
TQM (Qun lý cht lượng toàn din) là s hoàn thin
ca TQC vi nhng ý tưởng sau đây:
QLCL là trách nhim ca mi người, mi b phn;
QLCL là hot đng tp thđòi hi phi có nhng n lc chung;
QLCL đt hiu qu cao nếu mi ngưi t ch tch công ty đến
công nhân sn xut, nhân viên cùng nhau tham gia;
QLCL đòi hi phi qun lý hiu qumi giai đon công vic
trên cơ s vòng qun lý P-D-C-A (kế hoch, thc hin, kim
tra, hành đng);
Hot đng ca các nhóm cht lượng là mt phn cu thành
ca TQM.
Quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chất lượng - Người đăng: mr-dk1112-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản trị chất lượng 9 10 955