Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chi phí

Được đăng lên bởi Minh Thuấn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG
DOANH NGHIỆP

I. Tài sản trong doanh nghiệp
1. Tài sản cố định (TSCĐ):
1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ:
TSCĐ là tất cả những tài sản của DN có giá trị lớn, có
thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1
chu kỳ kinh doanh nếu chu kỳ kinh doanh >1 năm
 Đặc điểm của TSCĐ:
- TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất
- Qua quá trình sản xuất, TSCĐ hao mòn dần và giá trị
của nó sẽ được chuyển dần vào giá trị sản phẩm làm ra
thông qua khoản chi phí khấu hao.
(Khoản chi phí khấu hao thể hiện giá trị hao mòn của TSCĐ)

1.2. Phân loại TSCĐ:
- TSCĐ hữu hình
- TSCĐ vô hình
- TSCĐ thuê tài chính

1.3. Khấu hao TSCĐ
Là quá trình phân bổ chi phí hình thành TSCĐ cho các
kỳ TS phục vụ SXKD
Lý do KH:
- TS đóng góp vào doanh thu cho các kỳ
- TS bị hao mòn trong quá trình sử dụng (bao gồm cả
hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình)
Như vậy:
- KH không phải quá trình đánh giá tài sản
- TS không bị hao mòn (như đất đai) thì không tính KH

Các phương pháp tính KH:
- Khấu hao theo đường thẳng (KH đều)
- Khấu hao theo đơn vị sản phẩm
- Khấu hao nhanh theo số dư giảm dần
- Khấu hao nhanh theo tổng số năm

2. Tài sản lưu động
2.1. Định nghĩa và đặc điểm
TSLĐ: tài sản của DN có thời gian sử dụng, luân
chuyển, thu hồi vốn trong vòng 1 năm hoặc trong
vòng 1 chu kỳ kinh doanh.
Giá trị của TSLĐ sẽ được chuyển toàn bộ, một lần
vào sản phẩm làm ra.

Chia tài sản thành 2 loại lớn là TSCĐ và
TSLĐ để có biện pháp quản lý, sử dụng, theo
dõi sự biến động tương ứng từng loại sao cho
có hiệu quả.

2.2. Các thành phần của TSLĐ:
- Vốn bằng tiền: nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng
bạc, đá quý =>được dùng để trả các khoản chi
thường xuyên.
- Các khoản phải thu: tiền hàng người mua còn
thiếu chưa trả, tiền tạm ứng chưa thanh toán
- Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm
dở dang, thành phẩm
- Đầu tư tài chính ngắn hạn: mua bán chứng
khoán, góp vốn liên doanh, cho thuê tài sản, cho
vay lấy lãi,…có thời hạn thu hồi vốn trong vòng 1
năm.

Nguồn vốn
Căn cứ vào quyền sở hữu về vốn, người ta
phân biệt 2 nguồn vốn chính:
- Nợ phải trả: Nợ ngắn hạn, Nợ dài hạn
- Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn và tài sản
Tổng giá trị tài sản =

Tổng nguồn vốn
hình thành tài sản

Nợ phải trả + Nguồn
Tổng giá trị tài sản =
vốn chủ sở hữu

Bảng Cân đối kế toán
Thể hiện giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành nên
tài sản đó của doanh nghiệp ở tại thời điểm lập báo cáo.
Kết cấu:
- Tài sản
1. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
2. TSCĐ và đầu tư dài hạn
Tổng tài sản ...
CHƯƠNG 4
QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG
DOANH NGHIỆP
Quản trị chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chi phí - Người đăng: Minh Thuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản trị chi phí 9 10 576