Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi hamhochoi123
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-1-

CHƯƠNG 1.
GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
&TUYÊN BỐ SỨ MỆNH –MỤC TIÊU

Nội dung:
GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Khái niệm về chiến lược
Quản trị chiến lược: Khái niệm, lợi ích, mục tiêu,
các nhiêm vụ, các giai đoạn tiến hóa.
Các thách thức của quản trị chiến lược
Khái quát về hoạch định chiến lược
Vai trò của nhà quản trị trong quản chiến lược
Các loại chiến lược
CÁC BÊN HỮU QUAN và TUYÊN BỐ SỨ
MỆNH
Viễn cảnh, và sứ mệnh
Các giá trị
Các mục tiêu
Các vấn đề về mục tiêu của công ty dài hạn và
ngắn hạn
CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC
Mục đích của đạo đức kinh doanh
Định hướng phát triển môi trường đạo đức của tổ
chức
Các vấn đề đạo đức
Trách nhiệm xã hội của công ty

-2-

KHÁI QUÁT
Trong thế giới kinh doanh mang tính cạnh tranh, đôi khi người ta tự hỏi tại sao một số công ty này
thì thành công còn số khác lại thất bại? Thực vậy, mỗi doanh nghiệp có một cách thức để tồn tại và
phát triển. Không nhất thiết tất cả các doanh nghiệp đều phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác
khi phục vụ cho một nhóm khách hàng nào đó bằng cùng một cách thức, hoặc phải hành động với
cùng một cách nhằm đáp ứng với những thay đổi tác động đến hoạt động của nó.
Để trả lời các câu hỏi tương tự như ở trên, chúng ta có thể tập trung vào hai khái niệm chiến lược
và lợi thế cạnh tranh. Qua các khái niệm này tìm hiểu cách thức mà các công ty trong những
ngành khác nhau, với các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, phát triển các chiến lược nhằm giành
lợi thế cạnh tranh.
Chiến lược của mỗi doanh nghiệp yêu cầu nó phải phát triển một lợi thế cạnh tranh cho phép tiến
hành cạnh tranh một cách hữu hiệu. Có thể coi chiến lược là các ý tưởng, các kế hoạch và sự hỗ trợ
để một doanh nghiệp tiến hành cạnh tranh thành công trước các đối thủ của nó.
Lợi thế cạnh tranh, theo nghĩa rộng, đó chính là những gì cho phép một doanh nghiệp có được sự
vượt trội so với đối thủ của nó. Lợi thế cạnh tranh tạo khả năng để doanh nghiệp duy trì sự thành
công một cách lâu dài.
Các hoạt động cần thiết nhằm đạt được mục đích cuối cùng là hình thành chiến lược, duy trì lợi thế
cạnh tranh tạo nên nền tảng của quá trình quản trị chiến lược.
Mục tiêu của chương này là làm rõ:
Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược.
Lợi ích và sự tiến triển của quản trị chiến lược.
Nội dung của quản trị chiến lược
Trách nhiệm của các nhà quản trị với quá trình quản trị chiến lược
Mối liên hệ giữa các bên hữu quan và công ty.
Bản tuyên bố sứ mệnh công ty, như là chỉ thị then chốt đầu tiên về cách thức một công ty nhìn nhận
các nghĩa ...
-1-
CHƯƠNG 1.
GII THIU V QUN TR CHIN LƯỢC
&TUYÊN B S MNH –MC TIÊU
Ni dung:
GII THIU V QUN TR CHIN LƯỢC
Khái nim v chiến lược
Qun tr chiến lược: Khái nim, li ích, mc tiêu,
các nhiêm v, các giai đon tiến hóa.
Các thách thc ca qun tr chiến lược
Khái quát v hoch định chiến lược
Vai trò ca nhà qun tr trong qun chiến lược
Các loi chiến lược
CÁC BÊN HU QUAN và TUYÊN B S
MNH
Vin cnh, và s mnh
Các giá tr
Các mc tiêu
Các vn đề v mc tiêu ca công ty dài hn và
ngn hn
CHIN LƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC
Mc đích ca đạo đức kinh doanh
Định hướng phát trin môi trường đạo đức ca t
chc
Các vn đề đạo đức
Trách nhim xã hi ca công ty
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: hamhochoi123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 704