Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Chiến Lược

Được đăng lên bởi quanghong23495-gmail-com
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING
BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ĐỀ TÀI
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH/
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI/
MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
GV : GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
SV: Nhóm 8 - NT3 - K37

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2013

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
====================================================
TÊN
1. Đặng Ngọc Hoàng
2. Nguyễn Thành Vinh
3. Trần Quốc Quỳnh
4. Nguyễn Thanh Dân
5. Đặng Hồng Yến Vân
6. Nguyễn Hoàng Như Mai
7. Nguyễn Thu Phương
8. Nguyễn Thị Diệu Hằng
9. Phạm Thị Ý Nhi

10. Trần Thu Thảo

LỚP
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3
NT3

MỤC LỤC
====================================================
Lời mở đầu…………………………………………………………………………..5
A. LÝ THUYẾT………………………………………………………….……….7

1.ĐẠO ĐỨC KINH DOANH………………………………………………….…….7
1.1. Định nghĩa đạo đức kinh doanh………………………………………….……...7
1.1.1 Đạo đức và kinh doanh………………………………………….…………………7
1.1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh…………………………………..…………………7
1.2.Tầm quan trọng …………………………………………………………………...8
1.2.1. Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh...........8
1.2.2. Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng, uy tín của doanh nghiệp và sự tận tâm của
nhân viên..........................................................................................................................9
1.2.3. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia……………...9
1.2.4. Lợi nhuận tăng theo đạo đức……………………………………………………...10

1.3. Nhận diện các vấn đề đạo đức kinh doanh………………………………………11
1.3.1 Phương diện bên trong..............................................................................................................12
1.3.2. Phương diện bên ngoài………………………………………………………………………17

1.4 Xây dựng đạo đức kinh doanh………………………………………………………..19
1.4.1.Thiết lập một chương trình tuân thủ nguyên tắc đạo đức hiệu quả…………………………..19
1.4.2. Xây dựng và truyền đạt hiệu quả các tiêu chuẩn đạo đức…………………………………...20
1.4.3. Thiết lập hệ thống kiểm tra và việc tuân thủ nguyên tắc đạo đức…………………………...22
1.4.4. Cải thiện liên tục chương trình tuân thủ đạo đức……………………………………………22

1.5. Kết luận ……………………………………………………………………………….23

2. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI………………………………………………………...24
2.1.Trách
nhiệm
xã
hội
là
gì?............................................................................................. 24
2.2.Tại sao doanh nghiệp nên thực hiện trách nhiệm xã hội cũng như của việc thực
hiện trách nhiệm xã hội?.........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING
BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH/
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI/
MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
GV : GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
SV: Nhóm 8 - NT3 - K37
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2013
Quản Trị Chiến Lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Chiến Lược - Người đăng: quanghong23495-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Quản Trị Chiến Lược 9 10 281