Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Được đăng lên bởi daotienba
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Giới thiệu quản
trị chiến lược

KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC
Quân sự:
– thời Alexander (năm 330 trước công nguyên)
• kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ
thống thống trị toàn cục

– Luận điểm cơ bản:
• có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh
hơn, đông hơn – nếu có thể dẫn dắt thế trận và
đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển
khai các khả năng của mình

KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC
Quan điểm kinh doanh:
– phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và
môi trường bên ngoài.
– Chandler (1962):
• xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn
• áp dụng một chuỗi các hành động,
• phân bổ các nguồn lực cần thiết

KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC
– Quinn(1980).
• “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các
mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành
động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt
chẽ”

– Johnson và Scholes:
• “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ
chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho
tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực
của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu
cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên
hữu quan”

KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC
– Mintzberg: 5 chữ P
• Kế hoạch (Plan): chuỗi nhất quán hành động dự
định
• Mô thức (Partern): sự kiên định về hành vi.
• Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi
trường của nó.
• Quan niệm (Perspective): Cách thức nhận thức
• Thủ thuật (Ploy): cách thức hành xử với đối thủ.

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
– Khái niệm
– Quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và
các hành động xác định hiệu suất dài hạn.

– Nhiệm vụ:
•
•
•
•
•

Tạo lập một viễn cảnh
Thiết lập các mục tiêu
Xây dựng chiến lược
Thực thi và điều hành các chiến lược
Đánh giá & điều chỉnh

NHIỆM VỤ
CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Phát triển viễn
cảnh chiến lược
và sứ mệnh

Sửa chữa
Nếu cần

Thiết lập mục
tiêu

Sửa chữa
Nếu cần

Xây dựng các
chiến lược để
đạt mục tiêu

Cải thiên/ thay
đổi
Nếu cần

Thực thi và
điều hành các
chiến lược đã
chọn

Đánh giá thực
hiện, theo dõi,
sủa chữa điều
chỉnh

Cải thiên/ thay
đổi
Nếu cần

Khôi phục
1,2,3,4
Nếu cần

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN:
• Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
– Lý thuyết
• Nền tảng:
– nghiên cứu quá trình bên trong
– vai trò quan trọng của nhà quản trị
– Tiếp cận tình huống

– Trường phái
• Thiết kế:
– Cơ sở

»
»
»
»

“năng lực gây khác biệt”
“trạng thái bên trong”
“các kỳ vọng bên ngoài”
mối liên hệ giữa chiến lược và cấu trúc

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN:
• Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại
– Lý thuyết
– Trườn...
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Giới thiệu quản
trị chiến lược
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Người đăng: daotienba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 9 10 459