Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Hanh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng môn
Quản Trị Chiến Lược
 Hoạt động kinh doanh của chúng ta là gì?
Derek F. Abell đã gợi ý trả lời :
Nên xác định hoạt động kinh doanh trên ba phương diện:
• Ai sẽ được thỏa mãn (Nhóm khách hàng nào?),
• Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),
• Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng (bằng các kỹ năng hay năng lực khác biệt nào?).

–
•

Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),
Khuôn mẫu của Abell cho phép lợi dụng được những sự thay đổi của môi trường, cũng có thể
được trả lời bằng mô hình của Abel.
o Các giá trị:
Khẳng định cách thức của các nhà quản trị:
– Tự kiểm soát,
– Tiến hành kinh doanh,
– Muốn tạo dựng đặc tính của tổ chức.
Điều khiển hành vi trong tổ chức,
Là nền tảng văn hóa tổ chức của công ty
Như một người dẫn dắt lợi thế cạnh tranh.
o Các đặc tính mục tiêu:
Để có ý nghĩa mục tiêu phải có bốn đặc tính.
Thứ thất, một mục tiêu được coi là thiết lập tốt nếu nó chính xác và có thể đo lường.
Thứ hai, một mục tiêu được thiết lập tốt phải hướng đến các vấn đề quan trọng.
Thứ ba, một mục tiêu được thiết lập tốt phải mang tính thách thức nhưng có thể thực hiện (thực tế).
Thứ tư, một mục tiêu được xây dựng tốt nên xác định với một khoảng thời gian
Và cuối cùng, điểm cần nhấn mạnh ở đây là các mục tiêu tốt cung cấp các công cụ để đánh giá sự
thực thi của các nhà quản trị.
 Mục tiêu dài hạn và ngắn hạn:
Mục tiêu cực đại hóa thu nhập cho cổ đông.
Tiềm ẩn về các vấn đề ngắn hạn.
Các mục tiêu dài hạn.
– Để chống lại hành vi định hướng ngắn hạn, các nhà quản trị cần bảo đảm rằng họ chấp
nhận các mục tiêu mà nếu đạt được sẽ tăng hiệu suất dài hạn và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.
– sự thỏa mãn của khách hàng,
– hiệu quả, năng suất của nhân viên
– chất lượng sản phẩm và sự cải tiến.
– Biện pháp Cần đầu tư dài hạn vào nhà xưởng, máy móc thiết bị, R&D, con người và các
quá trình.
– Mục đích:
* tăng cường vị thế cạnh tranh của công ty
* thúc đẩy khả năng sinh lợi dài hạn.Trang 13

Lớp LTBC05

Bài giảng môn
Quản Trị Chiến Lược
 Cực đại hóa thu nhập cho những người đang giữ cổ phiếu của công ty
o Chiến lược và đạo đức:
Mọi hành động chiến lược đều tác động đến sự thịnh vượng của các bên hữu quan
Nâng cao sự thịnh vượng cho một số nhóm hữu quan, nó lại có thể làm tổn hại đến các nhóm khác.
 Như vậy một quyết định như thế nào là đạo đức?.
Mục đích của đạo đức kinh doanh:
– Công cụ để đối phó với sự phức tạp mang tính đạo đức,
– Có thể nhận diện và suy nghĩ thông qua việc thực hiện các quyết đ...
Bài giảng môn Quản Trị Chiến Lược
Hoạt động kinh doanh của chúng ta là gì ?
Derek F. Abell đã gợi ý trả lời :
Nên xác định hoạt động kinh doanh trên ba phương diện:
Ai sẽ được thỏa mãn (Nhóm khách hàng nào?),
Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),
Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng (bằng các kỹ năng hay năng lực khác biệt nào?).
Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),
Khuôn mẫu của Abell cho phép lợi dụng được những sự thay đổi của môi trường, cũng thể
được trả lời bằng mô hình của Abel.
o Các giá trị:
Khẳng định cách thức của các nhà quản trị:
Tự kiểm soát,
Tiến hành kinh doanh,
Muốn tạo dựng đặc tính của tổ chức.
Điều khiển hành vi trong tổ chức,
Là nền tảng văn hóa tổ chức của công ty
Như một người dẫn dắt lợi thế cạnh tranh.
o Các đặc tính mục tiêu:
Để có ý nghĩa mục tiêu phải có bốn đặc tính.
Thứ thất, một mục tiêu được coi là thiết lập tốt nếu nó chính xác và có thể đo lường.
Thứ hai, một mục tiêu được thiết lập tốt phải hướng đến các vấn đề quan trọng.
Thứ ba, một mục tiêu được thiết lập tốt phải mang tính thách thức nhưng có thể thực hiện (thực tế).
Thứ tư, một mục tiêu được xây dựng tốt nên xác định với một khoảng thời gian
cuối cùng, điểm cần nhấn mạnh ở đâyc mục tiêu tốt cung cấp các công cụ để đánh giá sự
thực thi của các nhà quản trị.
Mục tiêu dài hạn và ngắn hạn:
Mục tiêu cực đại hóa thu nhập cho cổ đông.
Tiềm ẩn về các vấn đề ngắn hạn.
Các mục tiêu dài hạn.
Để chống lại hành vi định hướng ngắn hạn, các nhà quản trị cần bảo đảm rằng họ chấp
nhận các mục tiêu nếu đạt được sẽ tăng hiệu suất dài hạn và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.
sự thỏa mãn của khách hàng,
hiệu quả, năng suất của nhân viên
chất lượng sản phẩm và sự cải tiến.
Biện pháp Cần đầu dài hạn vào nhà xưởng, máy móc thiết bị, R&D, con người các
quá trình.
Mục đích:
* tăng cường vị thế cạnh tranh của công ty
* thúc đẩy khả năng sinh lợi dài hạn.
http://caominhgiang.ucoz.com Lớp LTBC05
Trang 13
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: Nguyen Thi Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 622