Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược thời đại

Được đăng lên bởi Thy Thy
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên:
PGS,TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNG
TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢC
 Hình thành chiến lược:
+ Thực hiện nghiên cứu
+ Hợp nhất trực giác và phân tích
+ Đưa ra quyết định
 Thực thi chiến lược:
+ Thiết lập mục tiêu hàng năm
+ Đề ra các chính sách
+ Phân phối các nguồn tài nguyên
 Đánh giá chiến lược:
+ Xem xét lại các yếu tố
+ Đo lường thành tích
+ Thực hiện điều chỉnh

TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC
 Bước 1: Xác định xứ mệnh và mục tiêu doanh
nghiệp.
 Bước 2: Phân tích môi trường để nhận diện cơ hội,
nguy cơ, hình ảnh cạnh tranh.
 Bước 3: Phân tích nội bộ doanh nghiệp để xác định
điểm mạnh, điểm yếu.
 Bước 4: Xây dựng kế hoạch các chiến lược để lựa
chọn.
 Bước 5: Triển khai kế hoạch chiến lược.
 Bước 6: Triển khai kế hoạch tác nghiệp.
 Bước 7: Kiểm tra và đánh giá.
 Bước 8: Lặp lại tiến trình hoạch định.

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
 MÔI TRƯỜNG VĨ
MÔ

 MÔI TRƯỜNG VI
MÔ

1. Yếu tố kinh tế
2. Yếu tố chính phủ chính trị
3. Yếu tố xã hội
4. Yếu tố tự nhiên
5. Yếu tố công nhệ

1. Đối thủ cạnh tranh

2.
3.
4.
5.

Đối thủ mới tiềm ẩn
Nhà cung ứng
Khách hàng
Sản phẩm mới thay
thế.

Yếu tố kinh tế
1. Chu kỳ kinh tế
2. Nguồn cung cấp tiền
3. Xu hướng GDP
4. Tỷ lệ lạm phát
5. Lãi suất ngân hàng
6. Chính sách tiền tệ
7. Mức độ thất nghiệp
8. Chính sách tài chính
9. Kiểm soát giá/tiền công
10. Cán cân thanh toán

Yếu tố chính phủ - chính trị
1. Các quy định cho khách hàng về vay, tiêu
dùng
2. Các quy định về chống độc quyền
3. Các luật về bảo vệ môi trường
4. Các sắc luật về thuế
5. Các chế độ đãi ngộ đặc biệt
6. Các quy định trong lĩnh vực ngoại thương
7. Mức độ ổn định của chính phủ

Yếu tố xã hội
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quan điểm về mức sống
Phong cách sống
Lao động nữ
Ước vọng nghề nghiệp
Tính tích cực tiêu dùng
Tỷ lệ tăng dân số
Dịch chuyển dân số
Tỷ lệ sinh đẻ

Yếu tố tự nhiên
1.
2.
3.
4.

Các lọai tài nguyên
Vấn nạn ô nhiễm môi trường
Sự thiếu hụt năng lượng
Sự lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên

Yếu tố công nghệ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chi phí cho nghiên cứu phát triển từ ngân sách
Chi phí cho nghiên cứu phát triển trong ngành
Tiêu điểm của các nỗ lực công nghệ
Bảo vệ bản quyền
Các sản phẩm mới
Chuyển giao công nghệ
Tự động hóa
Người máy

Đối thủ cạnh tranh
 Cạnh tranh trong thương trường không phải
là diệt trừ đối thủ của mình mà chính là phải
mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng
cao hơn/mới lạ hơn để khách hàng chọn mình
chứ không chọn các đối thủ cạnh tranh của
mình
 Sự ...
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Giảng viên:
PGS,TS NGUYỄN THLIÊN DIỆP
Quản trị chiến lược thời đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược thời đại - Người đăng: Thy Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản trị chiến lược thời đại 9 10 35