Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược_Kế hoạch phát triển cho khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM

Được đăng lên bởi ngotrinh1991
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................................... 2
I. Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh ............................................. 3
a. Quá trình hình thành ................................................................................................................. 3
b. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển ..................................................................... 4
c. Nguồn lực giảng dạy................................................................................................................... 5
II. Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của khoa Quản trị ............................................... 6
a. Mục tiêu đào tạo của khoa Quản trị......................................................................................... 6
b. Phân tích môi trường bên ngoài ............................................................................................... 7
c. Phân tích môi trường bên trong ............................................................................................. 18
d. Phân tích SWOT ...................................................................................................................... 20
III. Phát triển chiến lược cho khoa Quản trị................................................................................ 21
LỜI KẾT............................................................................................................................................. 24

1|P age

LỜI MỞ ĐẦU
Cô và các bạn thân mến,
Khi được thông báo làm bài tập về quản trị chiến lược cho khoa quản trị, nhóm chúng em đã hết sức
“bấn loạn” vì không biết phải làm từ đâu và làm như thế nào. Tuy nhiên cũng phải xắn tay áo lên mà
làm thôi. Và nhóm em cũng chợt nhận ra hóa ra là sinh viên của khoa quản trị mà kiến thức về khoa
lại ít đến như vậy, chúng em đã bắt đầu tìm hiểu từ những điều cơ bản nhất như là mục tiêu, định
hướng phát triển của khoa…cho đến tìm hiểu thông tin từng giảng viên của khoa.
Bài tiểu luận về lập chiến lược phát triển cho khoa quản trị trường Đại học Luật Tp.HCM đã tiến
hành nghiên cứu từ các tài liệu liên quan đến khoa quản trị trường ĐH Luật nói riêng cũng như
ngành quản trị nói chung từ các lĩnh vực giáo dục cho đến kinh tế, xã hội, pháp luật…
Bài tiểu luận về lập chiến lược phát triển cho khoa quản trị trường ĐH Luật giới thiệu những thông
tin cơ bản về kh...
1 | P a g e
MC LC
LI M ĐẦU ...................................................................................................................................... 2
I. Gii thiu tng quan v Trường Đại hc Lut Tp.H Chí Minh ............................................. 3
a. Quá trình hình thành ................................................................................................................. 3
b. Chức năng, nhiệm v và định hướng phát trin ..................................................................... 4
c. Ngun lc ging dy ................................................................................................................... 5
II. Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài ca khoa Qun tr ............................................... 6
a. Mc tiêu đào tạo ca khoa Qun tr ......................................................................................... 6
b. Phân tích môi trường bên ngoài ............................................................................................... 7
c. Phân tích môi trường bên trong ............................................................................................. 18
d. Phân tích SWOT ...................................................................................................................... 20
III. Phát trin chiến lược cho khoa Qun tr................................................................................ 21
LI KT ............................................................................................................................................. 24
Quản trị chiến lược_Kế hoạch phát triển cho khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược_Kế hoạch phát triển cho khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM - Người đăng: ngotrinh1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản trị chiến lược_Kế hoạch phát triển cho khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM 9 10 653