Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3700 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành: KDQT

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

~~~~~~*~~~~~~

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:

Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần
Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Sinh viên thực hiện
Lớp
Khoá
Giáo viên hướng dẫn

: HUY THỊ HẠNH
:QTKDQT B
: 46
: TS. MAI THẾ CƯỜNG

HÀ NỘI - 2008

Huy Thị Hạnh-KDQT 46B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2

Chuyên ngành: KDQT

Mục lục
Danh mục bảng biểu, hình vẽ....................................................................5
Lời mở đầu.............................................................................................7
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG
NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT...............................9
1.1.Vai trò của NVL và QT cung ứng NVL đối với công ty sản xuất...........9
1.1.1.

Vai trò của NVL đối với sản xuất.........................................................9

1.1.1.1.

Khái niệm NVL...............................................................................9

1.1.1.2.

Vai trò của NVL............................................................................10

1.1.2.

Vai trò của QT NVL đối với sản xuất................................................10

1.1.2.1.

Khái niệm QT cung ứng NVL......................................................10

1.1.2.2.

Vai trò của QT cung ứng NVL....................................................11

1.2.Nội dung cơ bản của QT cung ứng NVL tại công ty sản xuất...............12
1.2.1.

Nội dung cơ bản của QT nói chung.................................................12

1.2.2.

Nội dung cơ bản của QT cung ứng NVL trong công ty sản xuất....13

1.2.2.1.

Phương pháp sử dụng trong QT cung ứng NVL..........................13

1.2.2.2.

Nội dung của QT cung ứng NVL trong sản xuất.........................14

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình QT NVL.......................................36
1.3.2.

Các nhân tố bên ngoài........................................................................36

1.3.2.1. Môi trường kinh tế..............................................................................37
1.3.2.2.

Môi trường chính trị - pháp luật..................................................38

1.3.2.3.

Môi trường tự nhiên......................................................................39

1.3.2.4.

Nhà cung cấp....................................................................
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên ngành: KDQT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
~~~~~~*~~~~~~
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:
Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần
Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
Sinh viên thực hiện : HUY THỊ HẠNH
Lớp :QTKDQT B
Khoá : 46
Giáo viên hướng dẫn : TS. MAI THẾ CƯỜNG
HÀ NỘI - 2008
Huy Thị Hạnh-KDQT 46B
1
Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 9 10 278