Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi conanguongbuong1995
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi:

Trình bày đặc điểm, ưu, nhược điểm trường hợp áp
dụngcủa các kiểu cơ cấu tổ chức? lấy ví dụ cụ thể về 1 doanh nghiệp
trong tổ chức.
Yêu cầu:vẽ sơ đồ cơ cấu của doanh nghiệp đó? Phân tích nguyên tắc
hình thành cơ cấu trong doanh nghiệp, phân tích mối quan hệ giữa các
bộ phận trong cơ cấu tổ chức.

Trả lời
1.

Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng)

Đặc điểm:
Các quyết định được đưa ra và tổ chức thực hiện nhanh chóng , kịp
thời , thực hiện tốt chế độ quản lý một thủ trưởng ; cơ cấu tổ chức đơn
giản gọn nhẹ , linh hoạt bởi đặc điểm cơ bản của cơ cấu tổ chức quản trị
trực tuyến là người lãnh đạo tổ chức thực hiện tất cả các chức năng
quản trị , các mối liên hệ giữa các thành viên trong tổ chức được thực
hiện theo đường thẳng ,người thừa hành mệnh lệnh chỉ làm theo mệnh
lệnh của một cấp trên trực tiếp.

Cơ cấu này được xây dựng trên nguyên lý sau:
Mỗi cấp chỉ có một thủ trưởng cấp trên trực tiếp.
Quan hệ trong cơ cấu tổ chức này được thiết lập chủ yếu
theo chiều dọc.
Công việc quản trị được tiến hành theo tuyến.

o
o

o

Ưu điểm của cơ cấu trực tuyến :





Đảm bảo chế độ 1 thủ trưởng.
Người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh từ 1 người lãnh đạo
cấp trên trực tiếp.
Chế độ trách nhiệm rõ ràng.

Nhược điểm của cơ cấu trực tuyến :




Người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện.
Dễ đãn đến cách quản lý gia trưởng.
Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có trình độ.

VD: Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế TP.HCM
HIỆU TRƯỞNG
Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Văn phòng

Khoa Lý luận chính trị

Viện nghiên cứu
Khoa học & CNNH

Phòng Tổ chức cán bộ

Khoa giáo dục cơ bản

Trung tâm
Thông tin – Thư viện

Phòng Đào tạo

Khoa tín dụng

Tạp chí
Công nghệ ngân hàng

Phòng
Tài chính – Kế toán

Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Trung tâm BDNV&
Quản trị ngân hàng

Phòng
Quản trị tài sản-dịch vụ

Khoa
Ngân hàng quốc tế

Trung tâm Ngoại ngữ

Phòng Khảo thí &
Kiểm định chất lượng

Khoa
Thị trường chứng khoán

Trung tâm Tin học

Phòng Công tác
Chính trị - Sinh viên

Khoa
Quản trị kinh doanh

Trung tâm
Hợp tác quốc tế

Khoa sau đại học

Khoa
Công nghệ thông tin

Trạm Y tế

Ban quản lý
Ký túc xá – Sinh viên

Khoa ngoại ngữ
Khoa Tại chức

2.

cơ cấu tổ chức chức năng :

Trong đó kiểu cơ cấu này , các đơn vị chức năng có quyền chỉ đạo
các đơn vị trực tuyến , do đó mỗi người cấp dưới có thể có nhiều cấp
trên trực tiếp của mình .
Những người thừa hành nhiệm vụ ở cấp dưới chẳng những nhận
mệnh lệnh từ người lãnh đạo doanh nghiêp, mà bcả từ người lãnh đạo
các chứ...
Trình bày đặc điểm, ưu, nhược điểm trường hợp áp
dụngcủa các kiểu cơ cấu tổ chức? lấy ví dụ cụ thể về 1 doanh nghiệp
trong tổ chức.
 !"
#!$!%&'()*+
,-.!%!/01
2%345
61 Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng)
Đặc điểm:
+) 7!89:9%$!/0!;&<8
!5&!;!(!7-)34='-!!!%9>?!/0
3@A&4B!,>CD',3!/0)3!%8
!%;! 74$954EB!/0!;!!3+0F
)3!%8&+'(4*+!$!%!/09:!;
!G95!H&95!I$'4J4$'!G'
4'-!!%!%;K71
Quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị doanh nghiệp - Người đăng: conanguongbuong1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp 9 10 4