Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp bảng tính công trình KTX sinh viên

Được đăng lên bởi viethoang253008
Số trang: 572 trang   |   Lượt xem: 2158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶ng ®¬n gi¸ chi tiÕt

C«ng tr×nh : KHU NéI TRó L¦U HäC SINH LµO
H¹ng môc : NHµ BÕP ¡N C¢U L¹C Bé
STT

M· hiÖu

Thµnh phÇn hao phÝ

1

2

2

1 AB.11442

§¬n vÞ KHèI L¦îNG

§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra,
réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp II
Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
Trùc tiÕp phÝ kh¸c
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p

2 AB.11312

4

m3

13.365

®¬n gi¸

5

6

c«ng

1
1.04000

267,840

1
0.82000

267,840

2%
6.5%

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ

5.5%

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ

10%

Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i

1%

Tæng céng
§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u
<=1 m, ®Êt cÊp II

m3

Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
Trùc tiÕp phÝ kh¸c
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p

3 AF.11111

3

KL ®Þnh møc

2.5401

c«ng
2%
6.5%

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ

5.5%

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ

10%

Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i

1%

Tæng céng
Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ
b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸
4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 100
VËt liÖu

m3

30.972

1
1

STT

M· hiÖu

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ KHèI L¦îNG

Xi m¨ng PC30
C¸t vµng
§¸ d¨m 4x6
Níc
Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén BT 250L
M¸y ®Çm bµn 1KW
Trùc tiÕp phÝ kh¸c
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p

4 AE.21113

KL ®Þnh møc

kg
m3
m3
lÝt

200.85000
0.53148
0.93627
169.95000
1
1.42000
1
0.09500
0.08900

c«ng
ca
ca

®¬n gi¸

1,418
85,175
220,000
9
267,840
372,700
310,485

2%
6.5%

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ

5.5%

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ

10%

Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i

1%

Tæng céng
X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y
mãng, chiÒu dµy <= 33cm, v÷a XM
m¸c 50
VËt liÖu
G¹ch chØ 6,5x10,5x22cm
Xi m¨ng PC30
C¸t mÞn ML 1,5 - 2,0
Níc
Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,5/7
Trùc tiÕp phÝ kh¸c
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p

m3

8.339

1
550.00000
66.70580
0.32480
75.40000
1
1.67000

viªn
kg
m3
lÝt
c«ng
2%
6.5%

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ

5.5%

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ

10%

Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i

1%

Tæng céng
2

1,091
1,418
165,000
9
290,520

STT

M· hiÖu

5 AE.22213

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ KHèI L¦îNG

X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y têng
th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao...
1
Bng ®¬n gi¸ chi tiÕt
C«ng tr×nh : KHU NéI TRó L¦U HäC SINH LµO
H¹ng môc : NHµ BÕP ¡N C¢U L¹C Bé
STT M· hiÖu Thµnh phÇn hao p §¬n vÞ KHèI L¦îNG KL ®Þnh møc ®¬n gi¸
1 2 2 3 4 5 6
1 AB.11442 m3 13.365
Nh©n c«ng 1
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1.04000 267,840
Trùc tiÕp phÝ kh¸c 2%
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung 6.5%
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p
5.5%
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 10%
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ
Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i 1%
Tæng céng
2 AB.11312 m3 2.5401
Nh©n c«ng 1
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0.82000 267,840
Trùc tiÕp phÝ kh¸c 2%
Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung 6.5%
Gi¸ thµnh dù to¸n dù thÇu x©y l¾p
5.5%
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 10%
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ
Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m, l¸n tr¹i 1%
Tæng céng
3 AF.11111 m3 30.972
VËt liÖu 1
§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra,
réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp II
Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr íc thuÕ
§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u
<=1 m, ®Êt cÊp II
Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr íc thuÕ
Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ
b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸
4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 100
Quản trị doanh nghiệp bảng tính công trình KTX sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị doanh nghiệp bảng tính công trình KTX sinh viên - Người đăng: viethoang253008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
572 Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp bảng tính công trình KTX sinh viên 9 10 72