Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 3

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4765 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 3
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG
DOANH NGHIỆP

LOGO



NỘI DUNG

1

Tổng quan về Quản trị chiến lược

2

Nghiên cứu môi trường ngoại vi DN

3

Phân tích môi trường nội bộ DN

4

Xác định sứ mạng và mục tiêu

5

Xây dựng và lựa chọn chiến lược
COMPANY LOGO



I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1. Khái niệm Quản trị chiến lược
Chiến lược là gì?
Theo quan niệm truyền thống:

Chiến lược được xem như là 1 kế hoạch tổng thể,
dài hạn của 1 tổ chức nhằm đạt tới các mục tiêu lâu dài.

“Chiến lược là chuỗi các quyết định nhằm định hướng
phát triển và tạo ra thay đổi về chất bên trong
doanh nghiệp”
COMPANY LOGO



1. Khái niệm Quản trị chiến lược

“Quản trị chiến lược là gì?
Là một tập hợp các quyết định và hành
động được thể hiện thông qua kết quả của
việc hoạch định, thực thi và đánh giá các
chiến lược, được thiết kế nhằm đạt được sự
thành công lâu dài của một tổ chức”
Quản trị chiến lược là hệ thống quyết
định và hành động quản trị nhằm đạt được
sự thành công lâu dài của tổ chức
COMPANY LOGO



Vai trò của Quản trị chiến lược
 Giúp DN xác định sứ mạng và mục tiêu, lựa chọn
phương hướng để đạt được mục tiêu
 Nhận diện các cơ hội và nguy cơ từ môi trường
bên ngoài, điểm mạnh và điểm yếu của nội bộ DN
ở hiện tại và tương lai.
 Giúp DN có quyết định kinh doanh phù hợp với
môi trường KD

COMPANY LOGO



2. Mô hình quản trị chiến lược
2.1. Các cấp quản trị chiến lược
Doanh
nghiệp

SBU 1

SBU 2

Chiến lược cấp doanh
nghiệp

SBU 3

Chiến lược cấp
đơn vị KD chiến lược

Phòng
Marketing

Phòng
Nhân sự

Phòng
Sản xuất

Chiến
lược
cấp chức
năng

Các cấp quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
COMPANY LOGO



2. Mô hình quản trị chiến lược
2.2. Các giai đoạn quản trị chiến lược

Hoạch định
Chiến lược

Thực hiện
Chiến lược

Đánh giá
Chiến lược

COMPANY LOGO



2. Mô hình quản trị chiến lược
2.2. Các giai đoạn quản trị chiến lược
 Giai đoạn hoạch định chiến lược
 Thiết lập nhiệm vụ KD hay sứ mạng
 Nhận diện cơ hội, nguy cơ từ môi trường bên
ngoài
 Nghiên cứu xác định điểm mạnh, điểm yếu
bên trong DN
 Đề ra các mục tiêu dài hạn
 Đưa ra và lựa chọn chiến lược để thực hiện
COMPANY LOGO



Các bước hoạch định chiến lược

Phân
tích môi
trường
bên
trong

ứ
ị
đ
s
h
n
c
á
X
ụ
ệ
c
à
v
h
n
m
ợ
ư
ế
l
n
h
c
u
ê
i
t

Phân tích
môi trường
bên ngoài

Dự tính các phương án
chiến lược có khả năng
thay thế

Lựa chọn giải...
LOGO
CH NG 3ƯƠ
QU N TR CHI N L C TRONG ƯỢ
DOANH NGHI P
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 3 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 3 9 10 758