Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 8

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8:
HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH
NGHIỆP
8.1 . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
8.1.1. Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh
8.1.1.1 Khái niệm
“Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một phạm trù kinh
tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để
đạt được mục tiêu xác định”. Từ khái niệm khái quát này, có thể hình thành công
thức biễu diễn khái quát phạm trù hiệu quả kinh tế như sau:
H = K/C (1)
Với H là hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (quá trình kinh tế) nào đó; K là kết
quả thu được từ hiện tượng (quá trình) kinh tế đó và C là chi phí toàn bộ để đạt được
kết quả đó. Và như thế cũng có thể khái niệm ngắn gọn: hiệu quả kinh tế phản ánh
chất lượng hoạt động kinh tế và được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với
chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.
Quan điểm này đã đánh giá được tốt nhất trình độ sử dụng các nguồn lực ở mọi
điều kiện “động” của hoạt động kinh tế. Theo quan niệm như thế hoàn toàn có thể
tính toán được hiệu quả kinh tế trong sự vận động và biến đổi không ngừng của các
hoạt động kinh tế, không phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau của
chúng.
Từ định nghĩa về hiệu quả kinh tế như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể hiểu hiệu
quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh
trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tiền
1

vốn) nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định.
8.1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh
Thực chất khái niệm hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản
xuất kinh doanh nói riêng đã khẳng định bản chất của hiệu quả kinh tế trong hoạt
động sản xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh
doanh, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc,
nguyên nhiên vật liệu và tiền vốn) để đạt được mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt động sản
xuất kinh doanh, cũng cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm hiệu quả và kết quả
của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiểu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp đạt được sau một quá trình sản xuất
kinh doanh nhất định, kết quả cần đạt cũng ...
CHƯƠNG 8:
HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH
NGHIỆP
8.1 . HIỆU QUẢ KINH T VAI TRÒ CỦA VIỆC NG CAO HIỆU QUẢ
KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
8.1.1. Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh
8.1.1.1 Khái nim
“Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một phạm trù kinh
tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để
đạt được mục tiêu xác định”. Từ khái niệm khái quát này, thể hình thành công
thức biu din khái quát phm trù hiu qu kinh tế như sau:
H = K/C (1)
Với H hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (quá trình kinh tế) nào đó; K là kết
quả thu được từ hiện tượng (quá tnh) kinh tế đó và C là chi phí toàn bộ để đạt được
kết qu đó. Và như thế cũng có th khái nim ngắn gọn: hiu qu kinh tế phản ánh
cht lượng hoạt động kinh tế và được xác định bởi t số giữa kết quả đạt được với
chi phí bỏ ra để đạt đưc kết qu đó.
Quan điểm này đã đánh giá được tốt nhất trình độ sử dụng các nguồn lực mọi
điều kiện động” của hoạt động kinh tế. Theo quan niệm như thế hoàn toàn có thể
tính toán được hiệu quả kinh tế trong sự vận động biến đổi không ngừng của các
hoạt động kinh tế, không phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau của
chúng.
Từ định nghĩa về hiệu quả kinh tế như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể hiểu
hiệu
quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh
trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu tiền
1
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 8 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 8 9 10 158