Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi Baoanhtxbl Ngo Dinh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Quản trị hành chính văn phòng
( Nguồn:  ).
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG
I- Khái niệm, Chức năng, nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc và vị trí của Văn
phòng:
1- Khái niệm:
Trong tất cả các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị ở nước ta (cơ quan Nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,
đơn vị vũ trang nhân dân) đều có công tác văn phòng và lập ra đơn vị làm công tác văn phòng.
Do đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi hoạt độüng của mỗi cơ
quan, tổ chức có khác nhau nên đơn vị làm công tác văn phòng cũng có tên gọi khác nhau. Từ
đó dẫn đến có nhiều cách hiểu về khái niệm văn phòng. Theo văn bản quy phạm pháp luật của
Chính phủ và các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng của nhiều
cơ quan thì khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây:
- Nội dung thứ nhất: Văn phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan.
Ở các cơ quan như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan
khác thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao, cơ quan trung
ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp đều lập Văn phòng. Ở
các cơ quan khác như: Sở, Ban, ngành của tỉnh, công, nông trường, bệnh viện, trường học, Viện
nghiên cứu... lập phòng Hành chính (hoặc phòng Hành chính - Quản trị). Có nơi không gọi là
phòng Hành chính - Quản trị mà gọi là phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị.
- Nội dung thứ hai: Văn phòng là trụ sở làm việc của cơ quan. Ở đó hàng ngày diễn ra các hoạt
động của cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệûm vụ của mình.
- Ngoài ra, theo Từ điển Tiếng Việt (in năm 1992) thì: Văn phòng là bộ phận phụ trách công
việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan.
2- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng:
a. Chức năng:
Văn phòng là bộ máy giúp việc của cơ quan, có chức năng tham mưu đáp ứng nhu cầu tổ
chức điều hành công việc lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan và bảo đảm điều kiện vật chất kỹ
thuậût cho cơ quan hoạt động.
Chức năng của văn phòng được thể hiện ở hai loại công tác:
- Công tác tham mưu cho lãnh đạo: Thuộc chức năng này, văn phòng nghiên cứu đề xuất ý kiến
những vấn đềì thuộc về phương pháp tổ chức công viêc, điều hành bộ máy, chỉ đạo để thực hiện
chức năng, nhiệm vụ chung của cơ quan.
- Công tác đảm bảo điều ki...
Quản trị hành chính văn phòng
( Nguồn: Http://hanhchinh.com.vn ).
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG
I- Khái niệm, Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc vị trí của Văn
phòng:
1- Khái niệm:
Trong tất c các cơ quan, tchức của hệ thống chính trị nước ta (cơ quan N nước, tổ chức
chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,
đơn vị trang nhân dân) đều công tác văn phòng lập ra đơn vị làm công tác văn phòng.
Do đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi hoạt độüng của mỗi
quan, tổ chức khác nhau nên đơn vị làm công tác văn phòng cũng tên gọi khác nhau. Từ
đó dẫn đến nhiều cách hiểu về khái niệm văn phòng. Theo văn bản quy phạm pháp luật của
Chính phủ các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng của nhiều
cơ quan thì khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây:
- Nội dung thứ nhất: Văn phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan.
Ở các cơ quan như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan
khác thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao, cơ quan trung
ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp đều lập Văn phòng. Ở
các cơ quan khác như: Sở, Ban, ngành của tỉnh, công, nông trường, bệnh viện, trường học, Viện
nghiên cứu... lập phòng Hành chính (hoặc phòng Hành chính - Quản trị). nơi không gọi
phòng Hành chính - Quản trị mà gọi là phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị.
- Nội dung thứ hai: Văn phòng trụ sở làm việc của quan. đó hàng ngày diễn ra các hoạt
động của cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệûm vụ của mình.
- Ngoài ra, theo Từ điển Tiếng Việt (in năm 1992) thì: Văn phòng bộ phận phụ trách công
việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan.
2- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng:
a. Chức năng:
Văn phòng là bộ máy giúp việc của cơ quan, có chức năng tham mưu đáp ứng nhu cầu tổ
chức điều hành công việc lãnh đạo của thủ trưởng quan bảo đảm điều kiện vt chất k
thuậût cho cơ quan hoạt động.
Chức năng của văn phòng được thể hiện ở hai loại công tác:
- Công tác tham mưu cho lãnh đạo: Thuộc chức năng này, văn phòng nghiên cứu đề xuất ý kiến
những vấn đềì thuộc về phương pháp tổ chức công viêc, điều hành bộ máy, chỉ đạo để thực hiện
chức năng, nhiệm vụ chung của cơ quan.
- Công tác đảm bảo điều kiện vật chất kỹ thuật cho quan hoạt động. Thuộc chức năng này,
Văn phòng vừa đơn vị nghiên cứu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo, vừa là đơn vị trực tiếp thực
hiện công việc sau khi lãnh đạo cho ý kiến phê duyệt. Văn phòng mua sắm, quản lý, tổ chức sử
dụng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuậût của cơ quan.
Hai loại công tác công tác nêu trên luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đều nhằm đáp
ứng nhu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan.
b. Nhiệm vụ:
mỗi loại quan, do đặc điểm riêng cho nên Văn phòng của quan đó thể được giao
những nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Nhưng nhìn chung Văn phòng những nhiệm vụ chủ yếu
dưới đây:
Quản trị hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - Người đăng: Baoanhtxbl Ngo Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng 9 10 208