Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng - MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 7349 lần   |   Lượt tải: 93 lần
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN
PHÒNG

MỤC TIÊU
A. KIẾN THỨC
• Phân loại văn bản pháp quy và văn bản hành chính.
• Nguyên tắc soạn thảo một văn bản.
• Hiểu quy trình soạn thảo một văn bản và nguyên tắc giải quyết
văn bản.
B. KỶ NĂNG
• Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng.
• Biết lập kế hoạch tổ chức hội nghị và thực hành tổ chức một
hội nghị.
• Mô tả được nhiệm vụ của nhân viên văn phòng khi lãnh đạo đi
công tác.

MỤC TIÊU
C. THÁI ĐỘ
• Nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp,
• Nhận biết các tình huống và cách thức giải quyết tình huống
phàn nàn khác nhau của khách khác nhau

NỘI DUNG

1. Nghiệp vụ soạn thảo văn bản
2. Nghiệp vụ quản lý văn bản
3. Nghiệp vụ tổ chức cuộc họp
4. Nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo
5. Nghiệp vụ lễ tân

NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN

PHAÂN LOAÏI VAÊN BAÛN
Vaên baûn quy phaïm quy phạm phaùp luaät döôùi luaät (vaên
baûn laäp quy): goàm caùc vaên baûn ñöôïc ban haønh treân cô sôû
Luaät, ñeå thöïc hieän luaät
- Chính phủ: Nghị quyết, nghị định;
- Thủ tướng Chính phủ: Quyết định, Chỉ thị;
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Quyeát ñònh,
Chỉ thị, Thoâng tư;
- HĐND: Nghị quyết
- UBND: Quyeát ñònh, Chỉ thị

HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN
QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT
QUOÁC HOÄI
Hieán phaùp, Luaät, Nghò quyeát
UBTV QUOÁC HOÄI
Phaùp leänh, Nghò quyeát
CHUÛ TÒCH NÖÔÙC
Leänh, Quyeát ñònh
HOÄI ÑOÀNG THAÅM
PHAÙN TANDTC
Nghò quyeát

CHÍNH PHUÛ
Nghò quyeát, Nghò ñònh

VT VKSNDTC
CA TANDTC
QÑ, Chæ thò, TTö

THUÛ TÖÔÙNG CHÍNH PHUÛ
Quyeát ñònh, Chæ thò
BOÄ TRÖÔÛNG, THUÛ TRÖÔÛNG CÔ QUAN NGANG BOÄ
Quyeát ñònh, Chæ thò, Thoâng tö
HÑND: Nghò quyeát
UBND: Quyeát ñònh, Chæ thò

VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
(VB hành chính)

Laø loaïi vaên baûn cuûa cô quan Nhaø nöôùc
hoặc các tổ chức coù thaåm quyeàn, caên
cöù vaøo vaên baûn QPPL ñeå ban haønh,
ñöôïc aùp duïng moät laàn ñeå giaûi quyeát
nhöõng vuï vieäc cuï theå

Vaên baûn haønh chính thoâng thöôøng.
1. Coâng vaên
2. Thoâng caùo
3. Thoâng baùo
4. Chöông trình
5. Keá hoaïch coâng taùc
6. Ñeà aùn
7. Phöông aùn
8. Baùo caùo

Vaên baûn haønh chính thoâng thöôøng.

9. Tôø trình
10. Bieân baûn
11. Coâng ñieän
12. Giaáy chöùng nhaän
13. Giaáy uûy nhieäm
14. Giaáy giôùi thieäu
15. Giaáy nghæ pheùp

Vaên baûn haønh chính thoâng thöôøng.
16. Giaáy ñi ñöôøng
17. Giaáy môøi
18. Phieáu göûi
19. Ñeà nghò
20. Giấy bieân nhaän hoà sô
21. Phieáu chuyeån
22. Hợp đồng

Vaên baûn chuyeân moân – kyõ thuaät.

-

Vaên baûn chuyeân moân: taøi chính, Thoáng keâ;
Keá hoaïch;

-

Vaên baûn kyõ t...