Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học

Được đăng lên bởi Con Bò Cười
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1

Chapter 1/1

III. QUAÛN TRÒ HOÏC

II. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ

I. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ

CHÖÔNG 1

Chapter 1/2

tieâu chung.

Chapter 1/3

trong caùc toå chöùc nhaèm thaønh ñaït nhöõng muïc

ñöôïc thöïc hieän khi con ngöôøi keát hôïp nhau

Quaûn trò laø nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát phaûi

1. Ñònh nghóa

I. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ

Hieäu
quaû

Muïc
ñích

2. Muïc ñích cuûa quaûn trò

I. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ

Chaát
löôïng

Naêng
suaát

Chapter 1/4

Lôïi theá
caïnh tranh

Haï
giaù
thaønh

Baûo veä
moâi tröôøng
cuûa traùi ñaát

Naêng suaát
cao

Chapter 1/5

Naêng suaát gia taêng gaén
lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng
höôùng ñeán söï phaùt
trieån
beàn vöõng.

Thoûa maõn nhu caàu ngaøy
caøng cao vaø luoân thay
ñoåi cuûa khaùch haøng.

Naêng suaát trong quaûn trò

Caûi tieán
Lieân tuïc

Tieát
kieäm
nhaát

Khoâng loãi

Laøm ñuùng
ngay
töø ñaàu

quan taâm

Chapter 1/6

cuûa khaùch haøng vaø caùc beân

Thoaû maõn nhu caàu, mong ñôïi

Chaát löôïng trong quaûn trò

- C: Chi phí bỏ ra.

- K: Kết quả đạt được.

- H: Hiệu quả.

K
H =
C

Chapter 1/7

So sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra:

Hieäu quaû quaûn trò

Chi phí toái
thieåu,
hieäu quaû
toái ña
Phoøng
ngöøa
laø chính

Phöông chaâm
cuûa quaûn trò

3. Phöông chaâm cuûa quaûn trò

I. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ

Chapter 1/8

Laøm
ñuùng ngay
töø ñaàu

Kieåm tra
4

ù

Laõnh ñaïo

3

Chöùc
naêng
quaûn trò

1

Hoaïch ñònh

II. CAÙC CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ

2

Chapter 1/9

Toå chöùc

HOAÏCH ÑÒNH

Caûi tieán toå chöùc.
Chapter 1/10

Ñeà ra bieän phaùp kieåm soaùt.

Laäp lòch trình hoaït ñoäng.

Döï thaûo chöông trình haønh
ñoäng.

Xaùc ñònh muïc tieâu vaø phöông
höôùng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc.

III. QUAÛN TRÒ HOÏC

TOÅ CHÖÙC

nhaân vieân.
Chapter 1/11

Xaùc ñònh caùc tieâu chuaån cuûa töøng

ñoäng.

Xaây döïng caùc tieâu chuaån hoaït

Moâ taû nhieäm vuï töøng boä phaän.

Xaùc laäp sô ñoà toå chöùc.

III. QUAÛN TRÒ HOÏC

LAÕNH ÑAÏO

Chapter 1/12

Thieát laäp quyeàn löïc vaø uûy
quyeàn cuûa töøng nhaân vieân.

Thieát laäp caùc quan heä beân
trong vaø beân ngoaøi toå chöùc.

Phong caùch laõnh ñaïo vaø chæ
huy.

Ñoäng vieân nhaân vieân.

III. QUAÛN TRÒ HOÏC

KIEÅM TRA

caùc bieän phaùp ñieàu chænh.
Chapter 1/13

Ñaùnh giaù tình hình kieåm tra,

Coâng cuï kieåm tra.

Lòch trình kieåm tra.

Xaùc ñònh tieâu chuaån kieåm tra.

III. QUAÛN TRÒ HOÏC

cöùu.
Chapter 1/14

Coù lyù thuyeát xuaát phaùt töø caùc cuoäc nghieân

Coù phöông phaùp nghieân cöùu.

Coù ñoái töôïng nghieân cöùu.

1. Quaûn trò laø m...
Chapter 1/1
CHÖÔNG 1
quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị học - Người đăng: Con Bò Cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
quản trị học 9 10 464