Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Module 2.
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN
TRÒ HOÏC HIEÄN ÑAÏI
Tö töôûng quaûn trò hoïc hieän ñaïi
Caáp
Caáp
cao
cao
Caáp trung
Caáp trung
Caáp thaáp
Caáp thaáp
quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị học - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
quản trị học 9 10 498