Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi Mon Beo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
Những vấn đề cơ bản về quản trị học
1.1. Lý thuyết hệ thống trong quản trị.
1.1.1. Hệ thống và lý thuyết hệ thống.
a. Hệ thống.
Là tập hợp các phần tử có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau
một các có quy luật để tạo thành một chỉnh thể, từ đó làm xuất hiện những thuộc
tính mới gọi là “tính trồi”, đảm bảo thực hiện những chức năng nhất định.
- Hệ thống có nhiều bộ phận hợp thành hay các phần tử. Những bộ phận
hợp thành có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau.
- Bất kỳ một sự thay đổi nào của các phần tử thì đều ảnh hưởng đến hệ
thống và ngược lại mọi sự thay đổi của hệ thống đều ảnh hưởng đến các
phẩn tử của hệ thống đó.
- Các phẩn tử phải hợp thành một thể thống nhất, có được các tính chất ưu
việt hơn hẳn mà phần tử khi tồn tại riêng lẻ không có.
b. Lý thuyết hệ thống.
Là khóa học nghiên cứu các quy luật về sự ra đời, hoạt động và biến đổi của hộ
thống nhằm quản trị các hệ thống. Đó là một khóa học mang tính tổng hợp, sử
dụng kết quả nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học, cho phép nhìn nhận mọi
sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan theo một nhãn quan thống nhất.
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống.
Phẩn tử của hệ thống
Môi trường của hệ thống
+ Môi trường bên trong: là tập hợp các yếu tố bên trong tạo nên điều kiện hoạt
động của hệ thống. VD: hệ thống tổ chức (tài chính, nhân sự, yếu tố tổ chức ...)
+ Môi trường bên ngoài: là tập hợp các yếu tố bên ngoài liên quan đến hoạt
động của hệ thống, bao gồm các yếu tố hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp. VD:
sự biến động kinh tế và công nghệ, văn hóa xã hội, chính trị...
1.1.3. Nghiên cứu hệ thống.
a. Quan điểm nghiên cứu.
Là tổng thể các yếu tố chi phối quá trình thông tin và đánh giá hệ thống.
Các quan điểm nghiên cứu hệ thống:

- Quan điểm vĩ mô: là quan điểm nghiên cứu hệ thống nhằm trả lời các câu
hỏi về hệ thống.
- Quan điểm vi mô: là quan điểm nghiên cứu nhằm có được đầy đủ thông
tin về hệ thống.
- Quan điểm hỗn hợp: là quan điểm kết hợp hai quan điểm trên để có được
thông tin tùy theo mục đích nghiên cứu.
b. Phương pháp nghiên cứu hệ thống.
- Phương pháp mô hình hóa: là phương pháp nghiên cứu hệ thống thông
qua các mô hình về hệ thống. Mô hình là sự tái tại lại hệ thống với các đặc
trưng cơ bản của nó nhờ nhận thức của con người và những công cụ nhất
định.
- Phương pháp “hộp đen”: là phương pháp nghiên cứu hệ thống bằng cách
quan sát hay tác động lên hệ thống bởi những hệ đầu vào, đo lường những
phản ứng của hệ thống ở đầu ra, rồi thông qua việc phân tích mối qua...
Chương I
Những vấn đề cơ bản về quản trị học
1.1. Lý thuyết hệ thống trong quản trị.
1.1.1. Hệ thống và lý thuyết hệ thống.
a. Hệ thống.
tập hợp các phần tử quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau
một các có quy luật để tạo thành một chỉnh thể, từ đó làm xuất hiện những thuộc
tính mới gọi là “tính trồi”, đảm bảo thực hiện những chức năng nhất định.
- Hệ thống nhiều bộ phận hợp thành hay các phần tử. Những bộ phận
hợp thành có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau.
- Bất kỳ một sự thay đổi nào của các phần tử thì đều ảnh hưởng đến hệ
thống ngược lại mọi sự thay đổi của hệ thống đều ảnh hưởng đến các
phẩn tử của hệ thống đó.
- Các phẩn tử phải hợp thành một thể thống nhất, đượcc tính chất ưu
việt hơn hẳn mà phần tử khi tồn tại riêng lẻ không có.
b. Lý thuyết hệ thống.
khóa học nghiên cứu các quy luật về sra đời, hoạt động biến đổi của hộ
thống nhằm quản trị các hệ thống. Đó một khóa học mang tính tổng hợp, sử
dụng kết quả nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học, cho phép nhìn nhận mọi
sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan theo một nhãn quan thống nhất.
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống.
Phẩn tử của hệ thống
Môi trường của hệ thống
+ Môi trường bên trong: tập hợp các yếu tố bên trong tạo nên điều kiện hoạt
động của hệ thống. VD: hệ thống tổ chức (tài chính, nhân sự, yếu tố tổ chức ...)
+ Môi trường bên ngoài: tập hợp các yếu tố bên ngoài liên quan đến hoạt
động của hệ thống, bao gồm các yếu tố hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp. VD:
sự biến động kinh tế và công nghệ, văn hóa xã hội, chính trị...
1.1.3. Nghiên cứu hệ thống.
a. Quan điểm nghiên cứu.
Là tổng thể các yếu tố chi phối quá trình thông tin và đánh giá hệ thống.
Các quan điểm nghiên cứu hệ thống:
Quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: Mon Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản trị học 9 10 103