Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi Nhiên An
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
TRONG CÁC TỔ CHỨC

10/30/14 12:12

CHAPTER 1

1

I. QUẢN TRỊ TRONG MÔI
TRƯỜNG TOÀN CẦU

10/30/14 12:12

CHAPTER 1

2

1.1 Môi trường hội
nhập toàn cầu
• Nguồn gốc quá trình hội nhập :
1.Sau thế chiến thứ 2  thay đổi về Địa - Chính
trị; Địa – Kinh tế.
2.Quá trình phân công lao động quốc tế  Hình
thành chuỗi giá trị toàn cầu.
3.Sự hình thành của các công ty qui mô lớn  Đa
quốc gia & xuyên quốc gia.
• Hình thái tổ chức và quản trị phải thay đổi
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

3

1.2 Quan điểm tiếp cận
& khái niệm tổ chức
Quan điểm tiếp cận
 Quan điểm triết học : tổ chức là cơ cấu tồn tại
của sự vật; là thụôc tính của bản thân sự vật.
 Quan điểm tâm lý : tổ chức là một nhóm chính
thức của các cá nhân.
 Quan điểm xã hội học : tổ chức là những thực
thể xã hội phối hợp với nhau có mục đích.
 Quan điểm kinh tế - quản lý : tổ chức là công
cụ để thực hiện các hoạt động kinh tế.
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

4

1.2 Quan điểm tiếp cận
& khái niệm tổ chức
Khái niệm tổ chức
 Tổ chức là tập hợp có hệ thống của con người
nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định.
3 đặc tính chung
1. Có mục đích tồn tại (cụ thể hoá thành mục tiêu)
2. Có nhiều người (>=2)
3. Có cơ cấu xác định (thể hiện bằng tính kỷ luật và
các chuẩn mực)
Vấn đề thuật ngữ : động từ & danh từ
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

5

1.3 Các yếu tố cơ bản
của tổ chức
Một tổ chức cần có 7 yếu tố cơ bản
1. Mục tiêu & kế hoạch
2. Loại hình (cách thức) tổ chức
3. Phương pháp hoạt động
4. Con người
5. Phương tiện vật chất
6. Thời gian hoạt động
7. Cơ chế vận hành (quyền lực …)
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

6

1.4 Các giai đoạn phát
triển của tổ chức
3 giai đoạn phát triển của tổ chức
1. Hình thành
2. Phát triển
3. Ổn định & phát triển
 Tính chất lập lại của qui trình 3 giai đoạn hình
thành các trình độ của tổ chức.
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

7

1.5 Hiệu quả & hiệu suất
của tổ chức

VÀO

BIẾN ĐỔI

10/30/14 12:12

RA

CHAPTER 1

MỤC
TIÊU

8

1.5 Hiệu quả & hiệu suất
của tổ chức
Cần phân biệt 2 khái niệm
 Hiệu quả (Effectiveness) : phép so sánh giữa
kết quả với mục tiêu – làm đúng việc cần làm
(doing the right things)
 Hiệu suất (Efficiency) : phép so sánh giữa kết
quả với chi phí– làm việc đúng cách (do the
things right)
Cơ sở tồn tại bền vững của một tổ chức
 Cần kết hợp cả 2 yếu tố hiệu quả và hiệu suất
một cách hợp lý và hài hoà
10/30/14 12:12

CHAPTER 1

9

1.6 Khái niệm về
quản trị
 Quản trị tồn tại trong môi trường tổ chức (tập
thể) của con người.
 Trong môi trường tập thể, hoạt ...
10/30/14 12:12 CHAPTER 1 1
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
TRONG CÁC TỔ CHỨC
QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: Nhiên An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
QUẢN TRỊ HỌC 9 10 666