Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi David Tuan
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3487 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG MÔN

QUẢN TRỊ HỌC
Khoa: Tài chính – Ngân hàng
Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Minh
Mobie: 0973 990 362
Email: minhnv@thanhdong.edu.vn

HẢI DƯƠNG 2012

NÔI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Chương 2: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
Chương 3: QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
Chương 4: HOẠCH ĐỊNH
Chương 5: TỔ CHỨC
Chương 6: LĂNH ĐẠO
Chương 7: KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Điểm rèn luyện: 10%

2. Bài tiểu luận chuyên đề: 20%

3. Điểm thi cuối kỳ (tự luận): 70%

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC

NỘI DUNG CẦN NẮM BẮT
1. Khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức.
2. Bốn chức năng cơ bản của quản trị.
3. Vai trò của nhà quản trị.
4. Các cấp của quản trị trong tổ chức và vai trò của từng cấp quản
trị
5. Tại sao phải học quản trị và nên học thế nào

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Quản trị và tổ chức

Sự cần thiết
của quản trị

Các chức năng
quản trị

Nhà quản trị

1. Tổ chức là gì?

Tổ chức là một chỉnh thể có
+ Mục đích riêng
+ Gồm nhiều thành viên
+ Có cấu trúc rõ ràng

4.

Tổ chức
Sơ đồ của tổ chức

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Quản trị và tổ chức

Sự cần thiết
của quản trị

Các chức năng
quản trị

Nhà quản trị

2. Định nghĩa quản trị

- Quản: là đưa đối tượng vào khuôn mẫu qui định sẵn.
- Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu đã
định.

4.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Quản trị và tổ chức

Sự cần thiết
của quản trị

Các chức năng
quản trị

Nhà quản trị

2. Định nghĩa quản trị

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những
hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn
lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hoạch
định

Tổ
chức

Xác định mục
tiêu và cách đạt
được mục tiêu

Phân bổ
nguồn lực

Lãnh
đạo
Giao việc
cho nhân
viên

Kiểm
soát
Giám sát đảm
bảo tổ chức
đi đúng
hướng

4.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Quản trị và tổ chức

Sự cần thiết
của quản trị

Các chức năng
quản trị

Nhà quản trị

- Đạt mục tiêu chung
- Tạo lập môi trường
làm việc tốt, tạo điều
kiện nâng cao hiệu
suất làm việc.

Quaûn trò  
c o ù hie äu 
quaû?

4.

• Xác định kết quả đạt được và so sánh với kế hoạch đặt ra
• Tiến hành các biện pháp sửa chữa nếu có sai sót
• Chỉ đạo nhân sự tham gia công việc
• Động viên, gắn kết các bộ phận thực hiện công việc, giải quyết mâu
thuẫn
• Tổ chức công việc: Xác định các công việc phải làm, trình tự cv
• Tổ chức nhân sự thực hiện công việc
• Xác định mục tiêu hoạt động
• Xây dựng hệ thống các kế hoạch thực hiện để...
BÀI GI NG MÔN
QU N TR H C
Khoa: Tài chính – Ngân hàng
Gi ng viên: Ths. Nguy n Văn Minh
Mobie: 0973 990 362
Email: minhnv@thanhdong.edu.vn
H I D NG 2012 ƯƠ
QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: David Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
QUẢN TRỊ HỌC 9 10 213