Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Các lý thuyết quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 3648 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHÖÔNG II :

Caùc lyù thuyeát quaûn lyù
I. Caùc lyù thuyeát quaûn lyù theo tröôøng
phaùi phöông Taây
II. Caùc tröôøng phaùi quaûn lyù phöông
Ñoâng
III. Lyù thuyeát quaûn lyù cuûa Cac-Mac,
F. Aêngghen, V.I.Lenin
07/07/12

Truong Quang Vinh

1

I. Caùc lyù thuyeát quaûn lyù theo tröôøng phaùi phöông
Taây
1. Caùc tröôøng phaùi quaûn trò coå ñieån (classical
management theory)
1.

1-Thuyeát quaûn lyù theo khoa hoïc (scientific management)

1.

2-Thuyeát quaûn lyù haønh chính (general administrative
theory)

1.

3-Thuyeát quaûn lyù kieåu thö laïi ( bureaucretic management )

1.07/07/12 nh giaù chung caùc lyù thuyeát quaûn trò thuoäc tröôøng phaùi
4- Ñaù
Truong Quang Vinh
2

2. Tröôøng phaùi taâm lyù trong quaûn lyù
(behavioral theory)
1. .1- Mary Parker Follette (1868-1933)
2. .2- Nhöõng nghieân cöùu taïi Hawthorne –
Elton Mayo (1880-1949)
2. .3- Quan ñieåm haønh vi hoïc
07/07/12

Truong Quang Vinh

3

3. Thuyeát X vaø Y
4. Thuyeát vaên hoaù quaûn lyù
5. Thuyeát Z cuûa Nhaät Baûn
6. Tröôøng phaùi quaûn trò heä thoáng
7. Tröôøng phaùi quaûn trò theo tình huoáng
8. Tröôøng phaùi quaûn trò ñònh löôïng
9. Moät soá khaûo höôùng quaûn trò hieän ñaïi
07/07/12

Truong Quang Vinh

4

II.Caùc tröôøng phaùi quaûn lyù phöông
Ñoâng
1. Thuyeát “leã trò” cuûa Khoång Töû
2. Thuyeát “an daân” cuûa Maïnh Töû
3. Thuyeát “phaùp trò” cuûa Haøn Phi Töû
4. Thuyeát quaûn lyù theo luaät Hoàng
Ñöùc
07/07/12

Truong Quang Vinh

5

III. Lyù thuyeát quaûn lyù cuûa C. Mac,
F. Aêngghen, V.I. Lenin
1. Tö töôûng cuûa C. Mac veà quaûn lyù
2. Tö töôûng cuûa F. Aênghen (18201885)
3. Tö töôûng cuûa V.I.Leânin (18701924)
07/07/12

Truong Quang Vinh

6

Chöông II :
Caùc lyù thuyeát quaûn lyù

Caùc tö töôûng quaûn trò ñöôïc hình thaønh treân
neàn taûng cuûa nhöõng tieán boä khoa hoïc,

nhöõng giaù trò vaên hoùa-tinh thaàn cuøng
vôùi nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn cuûa caùc
nhaø quaûn lyù.

Bôûi vaäy, tö töôûng quaûn lyù trong moãi giai ñoaïn lòch
söû, trong moãi khu vöïc ñeàu coù nhöõng saéc thaùi rieâng
07/07/12
Truong Quang Vinh
7
bieät.

Tuy nhieân, veà nguyeân taéc, taát caû moïi lyù
thuyeát quaûn lyù ñeàu höôùng ñeán vieäc giaûi
quyeát nhöõng vaán ñeà cô baûn do thöïc teá kinh
doanh ñaët ra nhö vaán ñeà nhaân söï, ra quyeát
ñònh, söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân haïn cheá,
phoái hôïp caùc nguoàn löïc vaø truyeàn thoâng
trong toå chöùc.

07/07/12

Truong Quang Vinh

8

Do ñoù, vieäc nghieân cöùu caùc lyù thuyeát quaûn lyù
trong quaù trình phaùt trieån cuûa chuùng coù yù nghóa
heát söùc...
07/07/12 Truong Quang Vinh 1
CHÖÔNG II :
Caùc lyù thuyeát quaûn lyù
I. Caùc lyù thuyeát quaûn lyù theo tröôøng
phaùi phöông Taây
II.Caùc tröôøng phaùi quaûn lyù phöông
Ñoâng
III. Lyù thuyeát quaûn lyù cuûa Cac-Mac,
F. Aêngghen, V.I.Lenin
Quản trị học: Các lý thuyết quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Các lý thuyết quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Quản trị học: Các lý thuyết quản lý 9 10 661