Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học căn bản

Được đăng lên bởi nguyenthiquynhnhu94la
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH HUỐNG 7.1
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY
Công ty Hồng Hải chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng gia dụng về điện lạnh.
Trong thời gian vừa qua Công ty đã gặp phải những vấn đề cần xem xét về động lực thúc
đẩy đối với các công nhân làm việc ở dây chuyền lắp ráp, Tổng Giám đốc Công ty là ông
Nguyễn Trung Sơn, đã mời cố vấn là ông Lê Văn Cao đến để xem xét tình hình. Ông Cao
nhận thấy rằng các công nhân ở đây đã được trả lương một cách tương xứng ở mức tương
đối phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên một trong những yêu cầu của công nhân là đòi tăng
lương cao hơn nữa.
Ông Cao cố vấn đã bỏ ra một số ngày để quan sát sự hoạt động của dây chuyền lắp
ráp và tiến hành phỏng vấn công nhân. Những khuyến nghị của ông Cao đối với ban
giám đốc và đại diện công đoàn của công ty tập trung vào việc làm phong phú thêm công
việc. Đại diện công đoàn không đồng ý với quan điểm của ông cố vấn, và đặc biệt phản
ứng gay gắt với quan điểm của ông ta đã tuyên bố rằng “tiền không phải là động lực thúc
đẩy mà chỉ là một yếu tố duy trì”. Sau khi tranh luận gay gắt, đại diện công đoàn đã hỏi
ông cố vấn là, tại sao ông đã bắt công ty phải trả một khoản tiền mà ông ta cho là “chi phí
để động viên cố vấn” nếu như tiền không phải là động lực thúc đẩy?
Câu hỏi thảo luận:
1. Nếu bạn là ông Cao cố vấn, bạn sẽ trả lời như thế nào?
2. Ban dự đoán có phản ứng nào của ban Giám đốc công ty?

...
TÌNH HUNG 7.1
ĐỘNG LC THÚC ĐẨY
Công ty Hng Hi chuyên sn xut kinh doanh các mt hàng gia dng v đin lnh.
Trong thi gian va qua Công ty đã gp phi nhng vn đề cn xem xét v động lc thúc
đẩy đối vi các công nhân làm vic dây chuyn lp ráp, Tng Giám đốc Công ty là ông
Nguyn Trung Sơn, đã mi c vn là ông Lê Văn Cao đến để xem xét tình hình. Ông Cao
nhn thy rng các công nhân đây đã được tr lương mt cách tương xng mc tương
đối ph biến trong hi. Tuy nhiên mt trong nhng yêu cu ca công nhân đòi tăng
lương cao hơn na.
Ông Cao c vn đã b ra mt s ngày để quan sát s hot động ca dây chuyn lp
ráp tiến hành phng vn công nhân. Nhng khuyến ngh ca ông Cao đối vi ban
giám đốc và đại din công đoàn ca công ty tp trung vào vic làm phong phú thêm công
vic. Đại din công đoàn không đồng ý vi quan đim ca ông c vn, và đặc bit phn
ng gay gt vi quan đim ca ông ta đã tuyên b rng “tin không phi động lc thúc
đẩy ch mt yếu t duy trì”. Sau khi tranh lun gay gt, đại din công đoàn đã hi
ông c vn là, ti sao ông đã bt công ty phi tr mt khon tin mà ông ta cho là “chi phí
để động viên c vn” nếu như tin không phi là động lc thúc đẩy?
Câu hi tho lun:
1. Nếu bn là ông Cao c vn, bn s tr li như thế nào?
2. Ban d đoán có phn ng nào ca ban Giám đốc công ty?
Quản trị học căn bản - Người đăng: nguyenthiquynhnhu94la
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quản trị học căn bản 9 10 334