Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Chức năng hướng dẫn, điều khiển-lãnh đạo

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 6843 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chöông VII
Chöùc naêng höôùng daãn, ñieàu
khieån-laõnh ñaïo
I. Höôùng daãn, ñieàu khieån trong quaûn lyù
II. Nhöõng vaán ñeà veà khaû naêng laõnh ñaïo
III.Moät soá kyõ naêng caàn coù trong quan heä vôùi
caùc thaønh vieân trong toå chöùc
1

I. Höôùng daãn, ñieàu khieån trong
quaûn lyù
1. Khaùi quaùt veà söï thuùc ñaåy
2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï thuùc
ñaåy
3. Caùc lyù thuyeát thuùc ñaåy döïa treân söï
thoûa maõn nhu caàu
4. Caùc lyù thuyeát thuùc ñaåy döïa theo quaù
trình
2

I. Höôùng daãn, ñieàu khieån trong quaûn lyù
 Höôùng:

xoay veà- troâng vaøo

(Töø ñieån Haùn Vieät – Ñaøo duy Anh- trang 405)
Daãn: keùo ñeán, ñem ñeán
(nt- trang 201)
Ñieàu khieån: ñieàu ñoä vaø sai khieán
(nt- trang 279)
Chæ ñaïo: chæ baûo, baøy veõ cho- chæ daãn (guider)
(nt- trang 162)

3

lead1 [leed] verb (past led [led], past participle led
1.
Vi&vt verb guide somebody: to show the
way to others, usually by going ahead of them
4.
vt verb command others: to control, direct,
or command others

lead·er·ship [ldər shìp] noun
1.
office or position of leader: the office or position of
the head of a political party or other body of people
2.
ability to lead: the ability to guide, direct, or
influence people
3.
guidance: guidance or direction
Encarta® World English Dictionary © & (P)
4

lead·er [ldər] noun (plural lead·ers)
1.
somebody whom people follow: somebody who
guides or directs others by showing them the way or telling
them how to behave
2.
somebody or something in the lead: somebody or
something in front of all others, for example, in a race or
procession
3.
somebody in charge of others: the head of a
nation, political party, legislative body, or military unit

-Laõnh ñaïo laø moät töø ngöõ mang tính chính trò hôn laø quaûn
lyù
-Laõnh ñaïo laø chæ nhöõng ai coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán
ngöôøi khaùc.
-Laõnh ñaïo laø nhöõng ngöôøi coù quyeàn löïc quaûn lyù.(giaùo
5

“Coù moät soá soá taùc giaû laøm cho ngöôøi ta coù caûm
töôûng raèng laõnh ñaïo laø moät töø ñoàng nghóa vôùi
quaûn trò. Söï khaùc bieät giöõa laõnh ñaïo vaø quaûn trò
nhö trình baøy sau:

6

Laõnh ñaïo laø moät phaàn cuûa quaûn trò, nhöng khoâng
phaûi laø toaøn boä vieäc quaûn trò….Laõnh ñaïo laø

naêng löïc thuyeát phuïc nhöõng ngöôøi khaùc
haêng haùi phaán ñaáu cho nhöõng muïc tieâu
ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Chính yeáu toá laõnh ñaïo,
con ngöôøi môùi gaén keát moät nhoùm laïi vôùi
nhau vaø thuùc ñaåy noù höôùng ñeán muïc tieâu.
Caùc hoaït ñoäng quaûn trò nhö laäp keá hoaïch, toå chöùc
vaø ra q...
1
Chöông VII
Chöùc naêng höôùng daãn, ñieàu
khieån-laõnh ñaïo
I. Höôùng daãn, ñieàu khieån trong quaûn lyù
II. Nhöõng vaán ñeà veà khaû naêng laõnh ñaïo
III.Moät soá kyõ naêng caàn coù trong quan heä vôùi
caùc thaønh vieân trong toå chöùc
Quản trị học: Chức năng hướng dẫn, điều khiển-lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Chức năng hướng dẫn, điều khiển-lãnh đạo - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Quản trị học: Chức năng hướng dẫn, điều khiển-lãnh đạo 9 10 801