Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Chức năng kế hoạch

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông V
Chöùc naêng keá hoaïch
I. Chöùc naêng keá hoaïch
II. Caùc loaïi keá hoaïch
III.Caùc yeáu toá ngaãu nhieân trong laäp keá hoaïch
IV. Coâng cuï cuûa keá hoaïch hoùa
V. Nhöõng cô sôû ñeå xaây döïng keá hoaïch (söù meänh,
muïc tieâu)
VI. Tieán trình trình laäp keá hoaïch chieán löôïc

I. Chöùc naêng keá hoaïch
1. Khaùi nieäm
plan
plan [plan] noun (plural plans)
1.
scheme for achieving objective: a method of
doing something that is worked out usually in some detail
before it is begun and that may be written down in some
form or simply retained in memory
2.
intention: something that somebody intends or
has arranged to do (often used in the plural)
3.
diagram of layout: a drawing or diagram showing
the layout, arrangement, or structure of something

verb (past planned, past participle planned, present participle
plan·ning, 3rd person present singular plans)

intransitive and transitive verb work
out how to do something: to work out in
advance and in some detail how
something is to be done or organized
1.

2. transitive verb intend to do
something: to intend or to make
arrangements to do something

1. Khaùi nieäm

 Hoaïch ñònh hay laøm keá
hoaïch chính laø söï quyeát ñònh
tröôùc xem phaûi laøm gì, laøm
nhö theá naøo, khi naøo laøm vaø
ai laøm caùi ñoù.

Hoaïch ñònh cho ta söï höôùng daãn
giaûm bôùt nhöõng haäu quaû cuûa söï thay
ñoåi, giaûm thieåu nhöõng laõng phí vaø
ñaët ra nhöõng tieâu chuaån ñeå kieåm
soaùt ñöôïc deã daøng.
Hoaïch ñònh laø quaù trình chuaån bò ñeå
ñoái phoù vôùi söï thay ñoåi vaø tính khoâng
chaéc chaén baèng vieäc truø lieäu nhöõng
caùch thöùc haønh ñoäng trong töông lai

 Veà cô baûn, chöùc naêng hoaïch ñònh
bao goàm nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò
nhaèm xaùc ñònh caùc muïc tieâu trong

töông lai vaø nhöõng phöông tieän
thích hôïp ñeå ñaït tôùi nhöõng muïc
tieâu ñoù

Keát quaû cuûa chöùc naêng hoaïch ñònh laø moät
baûn keá hoaïch , moät vaên baûn xaùc ñònh
nhöõng phöông höôùng haønh ñoäng maø toå
chöùc seõ thöïc hieän.

2. Muïc ñích cuûa vieäc laäp keá hoaïch
Coù 4 muïc ñích cô baûn :

 Taäp trung söï chuù yù vaøo caùc muïc tieâu : caàn
ñònh kyø söûa ñoåi, phaùt trieån keá hoaïch ñeå ñaït muïc
tieâu ñaõ ñònh.

 Öùng phoù vôùi söï baát ñònh vaø thay ñoåi : töông
lai raát ít khi chaéc chaén (moâi tröôøng thay ñoåi,
nguoàn löïc noäi boä thay ñoåi…). Töông lai caøng xa,
thì caùc keát quaû döï kieán caøng keùm chaéc chaén. Laäp
keá hoaïch cho moät thôøi gian daøi thì nhaø quaûn trò
caøng khoù naém chaéc töông lai seõ thay ñoåi ...
Chöông V
Chöùc naêng keá hoaïch
I. Chöùc naêng keá hoaïch
II. Caùc loaïi keá hoaïch
III.Caùc yeáu toá ngaãu nhieân trong laäp keá hoaïch
IV.Coâng cuï cuûa keá hoaïch hoùa
V. Nhöõng cô sôû ñeå xaây döïng keá hoaïch (söù meänh,
muïc tieâu)
VI.Tieán trình trình laäp keá hoaïch chieán löôïc
Quản trị học: Chức năng kế hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Chức năng kế hoạch - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Quản trị học: Chức năng kế hoạch 9 10 605