Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Chức năng kiểm soát

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 13059 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Chöông VIII
Chöùc naêng kieåm soaùt
1. Khaùi nieäm kieåm soaùt
2. Taàm quan troïng cuûa kieåm soaùt
3. Quaù trình kieåm soaùt
4. Caùc loaïi kieåm soaùt.
5. Nhöõng noäi dung caàn quan taâm ñeå kieåm
soaùt
1

6. Theá naøo laø moät heä thoáng kieåm soaùt coù
chaát löôïng
7. Kieåm soaùt nhaân söï trong toå chöùc
8. Kieåm soaùt, kieåm tra taøi chính laø moät
trong nhöõng hoaït ñoäng thuoäc chöùc naêng
toå chöùc
9. Kieåm soaùt caùc taùc nghieäp cuï theå
10.Heä thoáng kieåm soaùt toaøn boä
2

1. Khaùi nieäm kieåm soaùt
Moät ñònh nghóa chung veà kieåm soaùt chöa thoáng nhaát song coù

kieåm soaùt nhö moät moät quaù trình
giaùm saùt (monitoring) caùc hoaït ñoäng cuûa
moät caù nhaân, nhoùm hay toå chöùc nhaèm baûo
ñaûm cho caùc thaønh vieân ñoù thöïc hieän taát
caû caùc nhieäm vuï ñaõ ñöôïc thoâng qua keá
hoaïch vaø trong tröôøng hôïp caàn thieát ñöa
ra caùc ñieàu chænh caàn thieát nhaèm khaéc
phuïc caùc sai leäch.
theå coi

3

con·trol [kən trṓl] transitive verb (past con·trolled,
present participle con·trol·ling,

1. operate machine: to work or operate
something such as a vehicle or machine
• Computers control many of the safety
features on board.
2. restrain or limit: to limit or restrict the
occurrence or expression of somebody or
something, especially to keep it from
appearing, increasing, or spreading
• The last administration set out to control
inflation.
4

manage: to exercise power or authority
over something such as a business or
nation
• The company is controlled largely by
foreign interests.
4. oversee financial affairs: to regulate
the financial affairs of a business or other
large organization
5. verify accounts: to examine financial
accounts and verify them as correct
3.

5

mon·i·tor [mónnitər] noun (plural mon·i·tors)
transitive verb (past mon·i·tored, past participle
watch over to check conduct: to watch over somebody or
something, especially in order to ensure that good order or proper
conduct is maintained

1.
check regularly for developments: to
check something at regular intervals in order to
find out how it is progressing or developing
2.
listen to broadcasts or telephone
conversations: to use an electronic receiver to
listen in on broadcasts or telephone conversations,
especially in order to discover secret or illegal
plans and activities
6

Giaùm saùt : xem xeùt vaø ñaøn haëc (ÑDA –324)
Ñaøn haëc : chæ trích toäi loãi cuûa quan laïi –censurer –p. 246
Kieåm : tra xeùt
Kieåm saùt : tra xeùt –inspecter ( khoâng coù kieåm soaùt)
Kieåm tra ...
1
Chöông VIII
Chöùc naêng kieåm soaùt
1. Khaùi nieäm kieåm soaùt
2. Taàm quan troïng cuûa kieåm soaùt
3. Quaù trình kieåm soaùt
4. Caùc loaïi kieåm soaùt.
5. Nhöõng noäi dung caàn quan taâm ñeå kieåm
soaùt
Quản trị học: Chức năng kiểm soát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Chức năng kiểm soát - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Quản trị học: Chức năng kiểm soát 9 10 514