Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Chức năng tổ chức

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 4557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông VI
Chöùc naêng toå chöùc
I. Khaùi nieäm toå chöùc vaø coâng taùc toå chöùc
II. Cô caáu toå chöùc vaø thieát keá cô caáu toå chöùc
III.Nhöõng hình thöùc caáu truùc cô baûn cuûa toå chöùc
IV. Moät soá coâng cuï ñeå thieát keá coâng vieäc trong toå
chöùc.
V. Moät soá caùch tieáp caän khi thieát keá toå chöùc
VI. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán thöïc hieän chöùc
07/07/12
Truong Quang Vinh
1
naêng toå chöùc

I. Khaùi nieäm
1. Khaùi nieäm veà toå chöùc
1. 1- Toå chöùc laø moät thöïc theå (noun)

1. 2- Toå chöùc laø moät hoaït ñoäng ( haønh vi)
(verb)
2. Phaân loaïi toå chöùc
07/07/12

Truong Quang Vinh

2

I. Khaùi nieäm

Organization : Any structured
group of people brought together
to achieve certain goals that the
individuals alone could not
achieve.(Hellriegel&Slocum)
07/07/12

Truong Quang Vinh

3

1. Khaùi nieäm toå chöùc
1. 1- Toå chöùc laø moät thöïc theå (noun)

Toå chöùc laø moät thöïc theå, moät heä thoáng
nhöõng hoaït ñoäng hay noã löïc cuûa hai hay
nhieàu ngöôøi treân moät lónh vöïc nhaát
ñònh ñöôïc keát hôïp vôùi nhau moät caùch coù
yù thöùc ñeå ñi ñeán moät muïc tieâu chung.

07/07/12

Truong Quang Vinh

4

Noùi caùch khaùc, khi ngöôøi ta cuøng nhau hôïp
taùc vaø thoûa thuaän moät caùch coù yù thöùc ñeå
phoái hôïp nhöõng noã löïc cuûa hoï nhaèm hoaøn
thaønh nhöõng muïc tieâu chung thì moät toå chöùc
seõ ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån, ta noùi toå
chöùc naày coù tính heä thoáng.
Ñieàu naày cuõng coù nghóa toå chöùc chæ coù theå
hình thaønh vaø phaùt trieån khi caùc caù nhaân
con ngöôøi trong toå chöùc coù söï hôïp taùc moät
caùch coù yù thöùc.
07/07/12

Truong Quang Vinh

5

Toå chöùc coù nhöõng ñaëc tröng sau:
Keát hôïp caùc noå löïc cuûa caùc thaønh
vieân
Coù muïc ñích chung
Phaân coâng lao ñoäng
Heä thoáng thöù baäc quyeàn löïc

07/07/12

Truong Quang Vinh

6

1. 2- Toå chöùc laø moät hoaït ñoäng (haønh vi)
(verb)
Toå chöùc laø moät hoaït ñoäng cuï theå nhaèm taùc
ñoäng ñeán moät toå chöùc.
Hoaït ñoäng toå chöùc hay thöïc hieän chöùc naêng
toå chöùc cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñöôïc theå hieän
treân nhieàu noäi dung khaùc nhau nhöng coù
theå khaùi quaùt nhö sau:

07/07/12

Truong Quang Vinh

7

(Coâng taùc toå chöùc) hoaït ñoäng toå chöùc hay
thöïc hieän chöùc naêng toå chöùc laø nhaèm taïo ra
(xaây döïng) moät cô caáu toå chöùc thích hôïp vôùi
muïc tieâu, nguoàn löïc vaø moâi tröôøng maø trong
ñoù toå chöùc vaän ñoäng vaø phaùt trieån.

07/07/12

Truong Quang Vinh

8

Ñoù laø vieäc thöïc hieän caùc coâng vieäc:
Hoaït ñoäng t...
07/07/12 Truong Quang Vinh 1
Chöông VI
Chöùc naêng toå chöùc
I. Khaùi nieäm toå chöùc vaø coâng taùc toå chöùc
II. Cô caáu toå chöùc vaø thieát keá cô caáu toå chöùc
III.Nhöõng hình thöùc caáu truùc cô baûn cuûa toå chöùc
IV. Moät soá coâng cuï ñeå thieát keá coâng vieäc trong t
chöùc.
V. Moät soá caùch tieáp caän khi thieát keá toå chöùc
VI. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán thöïc hieän chöùc
naêng toå chöùc
Quản trị học: Chức năng tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Chức năng tổ chức - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Quản trị học: Chức năng tổ chức 9 10 923