Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học có dáp án

Được đăng lên bởi huong030894
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7
Câu 1 : Chức năng của nhà lãnh đạo là
a) Vạch ra các mục tiêu và phương
hướng phát triển tổ chức
b) Bố trí lực lượng thực hiện các
mục tiêu của tổ chức
c) Động viên khuyến khích nhân
viên
d) Các lí do trên
Câu 2 : Theo tác giả K.Lewin thì phong
cách lãnh đạo gồm có các kiểu
a) Độc đoán, dân chủ, tự do
b) S1,S2,S3,S4
c) (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d) Tất cả đều sai
Câu 3 : Theo đại học OHIO, phong cách
lãnh đạo gồm có các kiểu
a) Độc đoán, dân chủ, tự do
b) S1,S2,S3,S4
c) (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d) Tất cả đều sai
Câu 4 : Các nhu cầu bậc cao của con
người trong tháp nhu cầu Maslow là
a) Nhu cầu tự trọng, nhu cầu an
toàn và xã hội
b) Nhu cầu xã hội, nhu cầu tự trọng
và tự thể hiện
c) Nhu cầu sinh học, nhu cầu xã hội
và nhu cầu an toàn
d) Nhu cầu địa vị, nhu cầu phát
triển và nhu cầu thành tựu
Câu 5 : Các nhu cầu bậc thấp của con
người trong tháp nhu cầu Maslow là
a) Nhu cầu sinh học và an toàn
b) Nhu cầu sinh học và xã hội
c) Nhu cầu an toàn và xã hội
d) Nhu cầu ăn mặc ở
Câu 6 : “Lãnh đạo làm tìm cách……đến
người khác để đạt được mục tiên của tổ
chức”
a) Ra lệnh
b) Gây ảnh hưởng
c) Bắt buộc
d) Tác động
Câu 7 : “Theo quan điểm quản trị hiện
đại, người lãnh đạo hiện đại là
người……đến người khác để đạt được
mục tiên của tổ chức”
a) Ra lệnh
b) Truyền cảm hứng
c) Bắt buộc
d) Tác động

Câu 8 : “Động viên là tạo ra sự……hơn
ở nhân viên trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa
mãn nhu cầu cá nhân”
a) Nỗ lực
b) Thích thú
c) Vui vẻ
d) Quan tâm
Câu 9 : Theo thuyết X của Douglas
McGregor giả định con người
a) Thích thú làm việc
b) Ham muốn làm việc
c) Không thích làm việc
d) Vui vẻ làm việc
Câu 10 : Theo thuyết Y của Douglas
McGregor giả định con người
a) Ham muốn nghỉ ngơi
b) Ham thích làm việc
c) Không thích làm việc
d) Vui vẻ làm việc
Câu 11 : Trong các phong cách lãnh đạo
sau đây phong cách nào mang lại hiệu
quả
a) Độc đoán
b) Dân chủ
c) Tự do
d) Cả 3 đều sai
Câu 12 : Theo tác giả K.Lewin phong
cách lãnh đạo nào là tốt nhất
a) Độc đoán
b) Dân chủ
c) Tự do
d) Cả 3 đều sai
Câu 13 : Con người theo thuyết XY của
Douglas McGregor
a) Có bản chất lười biếng, không
thích làm việc
b) Có bản chất siêng năng, thích
làm việc
c) Siêng năng hay lười biếng không
phải là bản chất mà là thái độ
d) Cả a và b đúng
Câu 14 : Động lực làm việc của con
người xuất phát từ
a) 5 cấp bậc nhu cầu
b) Nhu cầu bậc cao
c) Nhu cầu chưa được thỏa mãn
d) Những gì mà nhà quản trị đã làm
cho người lao động

Câu 15 : Nhà quản trị nên lựa chọn
a) Phong cách lã...
CHƯƠNG 7
Câu 1 : Chức năng của nhà lãnh đạo là
a) Vạch ra các mục tiêu và phương
hướng phát triển tổ chức
b) Bố trí lực lượng thực hiện các
mục tiêu của tổ chức
c) Động viên khuyến khích nhân
viên
d) Các lí do trên
Câu 2 : Theo tác giK.Lewin thì phong
cách lãnh đạo gồm các kiểu
a) Độc đoán, dân chủ, tự do
b) S1,S2,S3,S4
c) (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d) Tất cả đều sai
Câu 3 : Theo đại học OHIO, phong cách
lãnh đạo gồm có các kiểu
a) Độc đoán, dân chủ, tự do
b) S1,S2,S3,S4
c) (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d) Tất cả đều sai
Câu 4 : Các nhu cầu bậc cao của con
người trong tháp nhu cầu Maslow là
a) Nhu cầu tự trọng, nhu cầu an
toàn và xã hi
b) Nhu cầu xã hi, nhu cầu tự trọng
tự thể hiện
c) Nhu cầu sinh học, nhu cầu xã hội
nhu cầu an toàn
d) Nhu cầu địa vị, nhu cầu phát
triển và nhu cầu thành tựu
Câu 5 : Các nhu cầu bậc thấp của con
người trong tháp nhu cầu Maslow là
a) Nhu cầu sinh học và an toàn
b) Nhu cầu sinh học và xã hi
c) Nhu cầu an toàn và xã hi
d) Nhu cầu ăn mặc ở
Câu 6 : “Lãnh đạo làm tìm cách……đến
người khác để đạt được mục tiên của tổ
chức
a) Ra lệnh
b) Gây nh hưởng
c) Bắt buộc
d) Tác động
Câu 7 : “Theo quan điểm quản tr hiện
đại, người lãnh đạo hiện đại là
người……đến người kc để đạt được
mục tiên của tổ chức”
a) Ra lệnh
b) Truyền cảm hứng
c) Bắt buộc
d) Tác động
Câu 8 : Động viên là tạo ra sự……hơn
ở nhân viên trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa
mãn nhu cầu cá nhân”
a) Nlực
b) Thích thú
c) Vui v
d) Quan tâm
Câu 9 : Theo thuyết X của Douglas
McGregor giả định con nời
a) Thích thú làm việc
b) Ham muốn làm việc
c) Không thích làm việc
d) Vui vlàm việc
Câu 10 : Theo thuyết Y của Douglas
McGregor giả định con nời
a) Ham muốn nghỉ ngơi
b) Ham thích làm việc
c) Không thích làm việc
d) Vui vlàm việc
Câu 11 : Trong các phong cách lãnh đạo
sau đây phong cách nào mang lại hiệu
qu
a) Độc đoán
b) Dân ch
c) Tự do
d) Cả 3 đều sai
Câu 12 : Theo tác giK.Lewin phong
cách lãnh đạo nào là tốt nhất
a) Độc đoán
b) Dân ch
c) Tự do
d) Cả 3 đều sai
Câu 13 : Con người theo thuyết XY của
Douglas McGregor
a) bản chất lười biếng, không
tch làm việc
b) bản chất siêng năng, tch
làm việc
c) Siêng năng hay lười biếng không
phải là bản chất mà là thái độ
d) Cả a và b đúng
Câu 14 : Đng lực làm việc của con
người xuất phát t
a) 5 cấp bậc nhu cầu
b) Nhu cầu bậc cao
c) Nhu cầu chưa được tha mãn
d) Những gì nhà quản trị đã làm
cho người lao động
quản trị học có dáp án - Trang 2
quản trị học có dáp án - Người đăng: huong030894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quản trị học có dáp án 9 10 360