Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Nhà quản lý trong tổ chức

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông IX
Nhaø quaûn lyù trong toå chöùc
I. Nhaø quaûn lyù
II. Phaân loaïi quaûn lyù vaø caùc nhaø quaûn lyù

I. Nhaø quaûn lyù
1. Ai laø nhaø quaûn lyù?

1. 1- Toå chöùc laø gì?
1. 2- Söï laõnh ñaïo vaø nhaø laõnh ñaïo
1. 3- Nhaø quaûn lyù
1. 4-Phaân bieät ngöôøi thöøa haønh, nhaø laõnh ñaïo, nhaø
quaûn lyù,nhaø kinh doanh.

1. 1- Toå chöùc laø gì ?
or·gan·i·za·tion [àwrgəni záysh’n] (plural or·gan·i·za·tions) noun
1.
group: a group of people identified by shared interests or
purpose, for example, a business
2.
Coordination of elements: the coordinating of separate
elements into a unit or structure
3.
relationship of elements: the relationships that exist
between separate elements arranged into a coherent whole
4.
efficiency in arrangement: efficiency in the way separate
elements are arranged into a coherent whole
Encarta® World English Dictionary © & (P)

Organization : Any structured group of people
brought together to achieve certain goals that the
individuals alone could not achieve.
(Hellriegel&Slocum)
Khaùi nieäm hay ñònh nghóa veà toå chöùc : coù theå
khaùi quaùt chung hai ñaëc ñieåm sau ñaây :
Söï saép xeáp mang tính heä thoáng cuûa nhieàu
ngöôøi (khaùc vôùi tuùi khoai taây).
Nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích cuï theå naøo ñoù.
Thieáu moät trong hai ñieàu kieän treân ñeàu khoâng
coù theå hình thaønh toå chöùc.(giaùo trình)

1. 2- Söï laõnh ñaïo vaø nhaø laõnh ñaïo
lead1 [leed] verb (past led [led], past participle led
1.
Vi&vt verb guide somebody: to show the way to
others, usually by going ahead of them
4.
vt verb command others: to control, direct, or
command others
lead·er·ship [ldər shìp] noun
1.
office or position of leader: the office or position of
the head of a political party or other body of people
2.
ability to lead: the ability to guide, direct, or
influence people
3.
guidance: guidance or direction
Encarta® World English Dictionary © & (P)

lead·er [ldər] noun (plural lead·ers)
1.
somebody whom people follow: somebody who
guides or directs others by showing them the way or telling
them how to behave
2.
somebody or something in the lead: somebody or
something in front of all others, for example, in a race or
procession
3.
somebody in charge of others: the head of a
nation, political party, legislative body, or military unit

-Laõnh ñaïo laø moät töø ngöõ mang tính chính trò hôn laø quaûn
lyù
-Laõnh ñaïo laø chæ nhöõng ai coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán
ngöôøi khaùc.
-Laõnh ñaïo laø nhöõng ngöôøi coù quyeàn löïc quaûn lyù.(giaùo
trìn...
Chöông IX
Nhaø quaûn lyù trong toå chöùc
I. Nhaø quaûn lyù
II. Phaân loaïi quaûn lyù vaø caùc nhaø quaûn lyù
Quản trị học: Nhà quản lý trong tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Nhà quản lý trong tổ chức - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quản trị học: Nhà quản lý trong tổ chức 9 10 227