Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Thông tin trong quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 3978 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông XI
Thoâng tin trong quaûn lyù
I. Nhöõng vaán ñeà chung veà thoâng tin
II. Thoâng tin trong quaûn lyù
III. Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù (MIS)
1

Loä trình Tin hoïc hoùa QLHCNN cuûa Vieät Nam

1993-2000

NQ 49/CP 4-8-1993
KH toång theå PT
CNTT ñeàn 2000
(7-4-1995)
1996-1998: 280 tyû
Trong ñoù 160 tyû
cho QLNN

2001-2005

2005-2010

Chæ thò 58-CT/TW
(17-10-2000)
Ñeà aùn 112:
Tin hoïc hoùa
QLHCNN

CP ñieän töû

2

Chuû tröông phaùt trieån CNTT
cuûa Vieät Nam

 Nghò quyeát 49/CP ngaøy 4-8-1993 veà CT PT CNTT
ñeán naêm 2000
 Chæ thò cuûa Boä Chính trò 58-CT/TW, 17/10/2000 veà
“Ñaåy maïnh öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT phuïc vuï
söï nghieäp CNH-HÑH”
 Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû 81/2001/QÑTTg, 24-5-2001 veà Pheâ duyeät Chöông trình haønh
ñoäng trieån khai Chæ thò 58/CT/TW;
 Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû 112/2001/QñTTg 25-7-2001 pheâ duyeät Döï aùn tin hoïc hoùa
QLHCNN giai ñoaïn 2001-2005
3

Chæ thò 58-CT/TW, 17/10/2000 cuûa Boä CT veà “Ñaåy maïnh
öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT phuïc vuï söï nghieäp CNHHÑH”
 Öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT laø moät nhieäm vuï öu tieân
trong chieán löôïc PT KT-XH, laø phöông tieän chuû löïc ñeå
ñi taét, ñoùn ñaàu, ruùt ngaén khoaûng caùch;
 Moïi hoaït ñoäng KT-VH-XH, AN, PQ ñeàu phaûi öùng duïng
CNTT ñeå phaùt trieån;
 Maïng thoâng tin quoác gia laø keát caáu haï taàng KT-XH
quan troïng;
 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc CNTT laø yeáu toá then choát coù
yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi vieäc öùng duïng vaø PT CNTT;
 Phaùt trieån Coâng nghieäp CNTT thaønh 1 ngaønh kinh teá
quan troïng, ñaëc bieät laø phaùt trieån coâng nghieäp phaàn
meàm
4

Quyeát ñònh cuûa TT CP 81/2001/QÑ-TTg, 24-5-2001 pheâ
duyeät Chöông trình haønh ñoäng trieån khai Chò thò 58CT/TW

Muïc tieâu 2005:

CNTT VN ñaït trình ñoä trung bình trong khu
vöïc, 1,5% daân soá thueâ bao internet;
CN CNTT taêng 20-30% /naêm
Giaù trò saûn löôïng phaàn meàm 500 trieäu
USD/naêm

Muïc tieâu 2010:

CNTT VN ñaït trình ñoä tieân tieán trong khu vöïc;
CN CNTT trôû thaønh ngaønh KT muõi nhoïn
Ñaït trung bình treân theá giôùi veà tyû leä ngöôøi söû
duïng internet
5

QÑ cuûa TT Chính phuû 112/2001/QÑ-TTg, 25-72001 pheâ duyeät Döï aùn tin hoïc hoùa QLHCNN 20012005
 Xaây döïng heä thoáng thoâng tin phuïc vuï QL cuûa
caùc CQ HCNN;
 2005 ñöa heä thoáng thoâng tin ñieän töû cuûa Chính
phuû vaøo hïoaït ñoäng;
 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä haønh chính, thöïc hieän
tin hoïc hoùa caùc quy trình phuïc vuï nhaân daân
trong lónh vöïc DVC;
 Ña...
1
Chöông XI
Thoâng tin trong quaûn lyù
I. Nhöõng vaán ñeà chung veà thoâng tin
II. Thoâng tin trong quaûn lyù
III. Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù (MIS)
Quản trị học: Thông tin trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Thông tin trong quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Quản trị học: Thông tin trong quản lý 9 10 123