Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 6030 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ HỌC
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ HỌC
Biên soạn :

TS. HÀ VĂN HỘI

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thay đổi đang diễn ra một cách nhanh chóng
trên mọi phương diện: Quản trị đã làm thay đổi cách thức nhiều tổ chức tiến hành các hoạt động
kinh doanh; sự phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi các khái niệm truyền thống về tổ
chức và không gian làm việc; sự gia tăng của các tổ chức dịch vụ đã làm thay đổi cấu trúc của nền
kinh tế.
Những thay đổi đó khiến cho những điều mà chỉ thời gian ngắn trước đây vẫn được coi là
những nguyên lý hay khuôn mẫu cho thành công, thì nay đã không còn thích hợp với quản trị hiện đại.
Để thành công các nhà quản trị hôm nay và tương lai cần phải có những năng lực quản trị cần
thiết để thích ứng với yêu cầu của thời đại.
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận ở nhiều tài liệu trong và ngoài nước, đồng thời
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên hệ Đào tạo từ xa, ngành Quản trị kinh doanh của
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chúng tôi đã tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn học
tập “quản trị học”.
Mặc dù nội dung của quản trị học rất rộng, nhưng với đối tượng là sinh viên hệ đào tạo từ
xa, nên tài liệu này chỉ tập trung nêu những nội dung cơ bản nhất và hướng người học có thể nắm
được một số vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quản trị học nhằm trang bị cho người học
những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để đi vào từng lĩnh vực quản trị cụ thể như Quản trị nhân
lực, Quản trị sản xuất, Quản trị Marketing.... Đồng thời, để cho người học có thể nắm bắt các nội
dung kiến thức của Quản trị học một cách dễ dàng, chúng tôi đã chia các vấn đề trong nội dung
của tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị học thành 4 phần lớn theo trình tự lô gich nhất định.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn cuốn tài liệu nà không thể tránh khỏi nhứng
thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao
chất lượng của cuốn tài liệu này.
Tác giả

1

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1.
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC
GIỚI THIỆU
Mục đích yêu cầu
Chương này sẽ phân tích khái niệm và vai trò của quản trị trong các tổ chức và khẳng định
quản trị là hoạt động cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức. Đồng thời nêu bật vai
trò lịch sử của quản trị và đối tượng của quản trị cũng như tính phổ biến của quả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Quản trị học 9 10 605