Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi Zuni Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUAÛN TRÒ NGUOÀN
NHAÂN LÖÏC

CHÖÔNG 1:
GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT

QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
Muïc tieâu:

Muïc tieâu:

• Hieåu baûn chaát HRM,
• Bieát caùc moâ hình HRM
• Bieát caùc trieát lyù HRM
• Bieát caùc thaùch thöùc HRM

• Bieát nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng HRM căn bản
• Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, giaûi quyeátcaùc
vaân ñeà thöïc tieãn HRM.

.
PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

1

Caùc caùch tieáp caän cuûa quaûn trò
con ngöôøi trong doanh nghieäp
Quaûn trò nguoàn nhaân löïc
Quaûn trò theo caùc moái
quan heä con ngöôøi
Quaûn trò treân cô sôû khoa hoïc

PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

2

Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc
trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc
naêng veà thu huùt, ñaøo taïo-phaùt trieån
vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc
nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû toå
chöùc laãn nhaân vieân.

Quaûn trò haønh chính nhaân vieân

PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

3

PGS.TS. TRAN KIM DUNG

Söï khaùc bieät giöõa quaûn trò nhaân söï vaø quaûn
trò nguoàn nhaân löïc

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

4

Cô cheá toå
chöùc

Kinh teá,xaõ hoäi

Quan ñieåm, trieát lyù veà nhaân vieân

Chính trò, luaät phaùp

Muïc tieâu quan taâm haøng ñaàu cuûa doanh nghieäp
Quan heä giöõa nhaân vieân vaø chuû doanh nghieäp
Cô sôû cuûa naêng suaát, chaát löôïng

Vaên hoùa toå
chöùc

Söù maïng,
muïc tieâu
cuûa doanh
nghieäp

Quaûn trò
nguoàn nhaân
löïc

Quyeàn thieát laäp chính saùch, thuû tuïc caùn boä
Ñònh höôùng hoaït ñoäng
Moái quan heä giöõa chieán löôïc chính saùch QT con
ngöôøi vôùi chieán löôï
c, KINH
chính
ch kinh doanh
ĐẠI HỌC
TẾ TPsaù
HCM
5

PGS.TS. TRAN KIM DUNG

Coâng ngheä, töï nhieân

Quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng
PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

6

1

Thu huùt
nguoàn nhaân
löïc

Ñaøo taïo phaùt
trieån nguoàn
nhaân löïc

Muïc tieâu
cuûa quaûn
trò nguoàn
nhaân löïc

Caùc moâ hình quaûn trò nguoàn nhaân löïc
Luaät phaùp
Taøi chính
Quaûn trò
Nhaân vaên
Khoa hoïc haønh vi

Duy trì
nguoàn nhaân
löïc

Caùc yeáu toá thaønh phaàn
PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

7

PGS.TS. TRAN KIM DUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

8

Trieát lyù thuyeát X

Vai troø cuûa phoøng nhaân löïc
Traùnh, giaûi quyeát
maâu thuaãn

Con ngöôøi khoâng thích laømvieäc

traùnh

Con ngöôøi khoâng muoán nhaän theâm traùch
nhieäm
bò chæ huy, eùp buoäc

Kyõ naêng
nhaân söï

Con ngöôøi khoâng ñaùng tin caäy
tra, kieåm soùat

Tham gia xaây döïng
CLKD

kieåm

Caùn boä
ch...
1
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 1
QUAÛN TRÒ NGUOÀN
NHAÂN LÖÏC
Muïc tieâu:
Bieát nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng HRM căn bn
Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, giaûi quyeátcaùc
vaân ñeà thöïc tieãn HRM.
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 2
CHÖÔNG 1:
GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT
QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
Muïc tieâu:
Hieåu baûn chaát HRM,
Bieát caùc moâ hình HRM
Bieát caùc trieát lyù HRM
Bieát caùc thaùch thöùc HRM
.
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 3
Caùc caùch tieáp caän cuûa quaûn trò
con ngöôøi trong doanh nghieäp
Quaûn trò haønh chính nhaân vieân
Quaûn trò treân cô sôû khoa hoïc
Quaûn trò theo caùc moái
quan heä con ngöôøi
Quaûn trò nguoàn nhaân löïc
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 4
Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc
trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc
naêng veà thu huùt, ñaøo taïo-phaùt trieån
vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc
nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû toå
chöùc laãn nhaân vieân.
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 5
Söï khaùc bieät giöõa quaûn trò nhaân söï vaø quaûn
trò nguoàn nhaân löïc
Quan ñieåm, trieát lyù veà nhaân vieân
Muïc tieâu quan taâm haøng ñaàu cuûa doanh nghieäp
Quan heä giöõa nhaân vieân vaø chuû doanh nghieäp
Cô sôû cuûa naêng suaát, chaát löôïng
Quyeàn thieát laäp chính saùch, thuû tuïc caùn boä
Ñònh höôùng hoaït ñoäng
Moái quan heä giöõa chieán löôïc chính saùch QT con
ngöôøi vôùi chieán löôïc, chính saùch kinh doanh
PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 6
Kinh teá,xaõ hoäi
Chính trò, luaät phaùp
Coâng ngheä, töï nhieân
Quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng
Cô cheá toå
chöùc
Vaên hoùa toå
chöùc
Quaûn trò
nguoàn nhaân
löïc
Söù maïng,
muïc tieâu
cuûa doanh
nghieäp
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: Zuni Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 697