Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Phiêu Diêu
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2214 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
( Không cho ai sao chép)
1-

Thế nào là quản trị nhân lực ? Vì sao nói quản trị
nguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?
2- Trình bày kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các
nước – Những bài học kinh nghiệm?
3- Những nguyên tắc cơ bản và các chức năng cơ bản của
quản trị nguồn nhân lực là gì ? Khả năng áp dụng cách tiếp
cận quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam ?
4- Vai trò của phòng tổ chức / quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
thể hiện qua những chức năng nào ? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả
nhất các chi phí về quản trị nguồn nhân lực?
5- Thế nào là phân tích công việc ? Tại sao nói phân tích công việc là một
công cụ cơ bản cho các nhà quản trị nguồn nhân lực?
6- Nội dung chủ yếu của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc là
gì ?
7- Trình bày các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc ? Thực
hiện 1 bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên ?
8- Trình bày kế hoạch hóa nguồn nhân lực ? Mối quan hệ giữa chiến lược
nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh ?
9- Phân tích ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên từ bên trong nội bộ và
từ bên ngoài doanh nghiệp ?
10- Các hình thức thu hút ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp ? Khi quảng cáo
tuyển nhân viên cho doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề gì ? Những yếu tố cơ
bản cần quan tâm khi đánh giá chất lượng của một bài quảng cao tuyển
nhân viên ?
11-Các biện pháp giải quyết tình huống thừa và thiếu nhân viên trong doanh
nghiệp?
12- Những nội dung chính của quá trình tuyển dụng nhân viên ?
13- Đặc trưng của các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực cho
doanh nghiệp ?
14-Nội dung và các hình thức trắc nghiệm được sử dụng trong tuyển chọn nhân
viên ?
15- Đánh giá gì về mức độ chính xác và độ tin cậy của các hình thức trắc
nghiệm tuyển nhân viên ?
16-Nội dung và ưu nhược điểm của các hình thức phỏng vấn ?
17-Nội dung cơ bản của quá trình phỏng vấn ? Kỹ năng phỏng vấn ? Các dạng
phỏng vấn được áp dụng trong quá trình phỏng vấn ? Lấy ví dụ về câu hỏi
phỏng vấn tình huống.
18- Phân tích chi phí lợi ích của đào tạo như thế nào ? Quy trình đào tạo theo
tiêu chuẩn chất lượng ?
19- Đặc điểm tâm lý của các nhân viên có chỉ số quản trị đặc trưng là EC, AS,
AP, IP, EA, CF, IB. Nên bố trí các nhân viên này vào các bộ phận (phòng

-1-

ban) nào trong doanh nghiệp để họ có thể phát huy tốt nhất khả năng cá
nhân ?
20-Quy trình và các phương pháp đánh giá năng lực thực hiện công việc của
nhân viên.
21-Ý nghĩa và cách thức xác...
- 1 -
Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
( Không cho ai sao chép)
1- Thế nào quản trị nhân lực ? sao nói quản trị
nguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?
2- Trình bày kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các
nước – Những bài học kinh nghiệm?
3- Những nguyên tắc bản các chức năng bản của
quản trị nguồn nhân lực? Khả năng áp dụngch tiếp
cận quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam ?
4- Vai trò của phòng tổ chức / quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
thể hiện qua những chức ng nào ? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả
nhất các chi phí về quản trị nguồn nhân lực?
5- Thế nào phân tích công việc ? Tại sao nói phân tích công việc một
công cụ cơ bản cho các nhà quản trị nguồn nhân lực?
6- Nội dung chủ yếu của bản tả công việc bản tiêu chuẩn công việc
gì ?
7- Trình bày các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc ? Thực
hiện 1 bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên ?
8- Trình bày kế hoạch hóa nguồn nhân lực ? Mối quan hệ giữa chiến lược
nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh ?
9- Phân tích ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên từ bên trong nội bộ
từ bên ngoài doanh nghiệp ?
10- Các hình thức thu hút ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp ? Khi quảng cáo
tuyển nhân viên cho doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề ? Những yếu tố
bản cần quan tâm khi đánh giá chất lượng của một bài quảng cao tuyển
nhân viên ?
11-Các biện pháp giải quyết tình huống thừa và thiếu nhân viên trong doanh
nghiệp?
12- Những nội dung chính của quá trình tuyển dụng nhân viên ?
13- Đặc trưng của các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực cho
doanh nghiệp ?
14-Nội dung và các hình thức trắc nghiệm được sử dụng trong tuyển chọn nhân
viên ?
15- Đánh g gì v mức độ chính xác và độ tin cậy của các hình thức trắc
nghiệm tuyển nhân viên ?
16-Nội dung và ưu nhược điểm của các hình thức phỏng vấn ?
17-Nội dung bản của qtrình phỏng vấn ? Kỹ năng phỏng vấn ? Các dạng
phỏng vấn được áp dụng trong qtrình phỏng vấn ? Lấy dụ về câu hỏi
phỏng vấn tình huống.
18- Phân tích chi phí lợi ích của đào tạo như thế nào ? Quy trình đào tạo theo
tiêu chuẩn chất lượng ?
19- Đặc điểm tâm của các nhân viên chỉ số quản trị đặc trưng EC, AS,
AP, IP, EA, CF, IB. Nên bố trí các nhân viên này vào các bphận (phòng
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: Phiêu Diêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 346