Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi minhti-1993
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 3059 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………………………...
Chương 1 GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC…………………………….
1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC …………………..
1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………
1.1.2. Vai trò ………………………………………………………………………….
1.2. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ……………………………………..
1.2.1. Mục tiêu xã hội....................................................................................................
1.2.2. Mục tiêu về tổ chức ............................................................................................
1.2.3. Mục tiêu chức năng và nhiệm vụ ......................................................................
1.2.4. Mục tiêu cá nhân ...............................................................................................
1.3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ………….
1.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực .......................................................
1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ....................................
1.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực ........................................................
1.4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC …………..
1.4.1. Sơ lược quá trình phát triển nguồn nhân lực ..................................................
1.4.2. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các nước ......................................
1.4.3. Quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam ...............................................................
1.5. SỰ PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
TỔ CHỨC ………………………………………………………………………………....
1.5.1. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực ........................................
1.5.2. Vai trò và quyền hạn của bộ phận chức năng về nguồn nhân lực ................
CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………….
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ………………………………………………………………...
Chương 2 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ……
2.1. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC ……………………………………………..
2.1.1. Khái niệm ............................................................................................................
2.1.2. Ý nghĩa .................................................................................................................
2.1.3. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực .............................................................
2.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực .......................................................
2.2. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ……………………………………………...
MC LC
LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………………………... 7
Chương 1 GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC……………………………. 8
1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ………………….. 9
1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………
1.1.2. Vai trò ………………………………………………………………………….
9
9
1.2. MC TIÊU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC …………………………………….. 10
1.2.1. Mục tiêu xã hội....................................................................................................
1.2.2. Mục tiêu về tổ chức ............................................................................................
1.2.3. Mục tiêu chức năng và nhiệm vụ ......................................................................
1.2.4. Mục tiêu cá nhân ...............................................................................................
10
10
10
10
1.3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC …………. 11
1.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực .......................................................
1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ....................................
1.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực ........................................................
11
11
12
1.4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ………….. 12
1.4.1. Sơ lược quá trình phát triển nguồn nhân lực ..................................................
1.4.2. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các nước ......................................
1.4.3. Quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam ...............................................................
12
12
13
1.5. SỰ PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
TỔ CHỨC ……………………………………………………………………………….... 14
1.5.1. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực ........................................
1.5.2. Vai trò và quyền hạn của bộ phận chức năng về nguồn nhân lực ................
14
15
CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………….
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ………………………………………………………………...
16
17
Chương 2 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC …… 19
2.1. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC …………………………………………….. 20
2.1.1. Khái niệm ............................................................................................................
2.1.2. Ý nghĩa .................................................................................................................
2.1.3. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực .............................................................
2.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực .......................................................
20
20
20
22
2.2. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC …………………………………………………………. 24
2.2.1. Khái niệm ............................................................................................................
2.2.2. Ý nghĩa .................................................................................................................
2.2.3. Thông tin cần thu thập và các bước phân tích công việc ................................
2.2.4. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc ..............................
24
24
25
30
CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………….
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ………………………………………………………………..
32
34
Chương 3 TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN DNG .................................................................... 35
3.1. CÔNG TÁC TUYỂN MỘ …………………………………………………………... 36
3.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng những yếu tố tác động đến công tác tuyển
mộ ..................................................................................................................................
3.1.2. Xác định nguồn tuyển mộ ứng viên ..................................................................
3.1.3. Quy trình tuyển mộ ............................................................................................
36
36
37
3.2. CÔNG TÁC TUYỂN DNG ……………………………………………………….. 38
3.2.1. Khái niệm, tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân sự ......................
3.2.2. Trình tự tuyển dụng ..........................................................................................
3.2.3. Các phương pháp tuyển dụng ...........................................................................
38
39
41
CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………….
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ………………………………………………………………...
45
46
Chương 4 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ……………………... 48
1
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: minhti-1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 391