Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi nguyenphihung1009
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BTTH8:
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
• Nhóm 11:
CHÍNH
1. Trịnh Thị Son.
SÁCH
NHÂN SỰ 2. Nguyễn Thái Sơn.
CÔNG TY 3. Trương Thị Trang Thanh.
PROCTER 4. Trần Nhật Thành.
5. Trần Thị Phương Thảo.
&
GAMBLE 6. Phạm Thanh Thảo.
(P&G) 7. Nguyễn Đình Thắng.

25/10/1987
28/04/2984
08/07/1987
14/01/1987
01/11/1983
08/05/1987
12/02/1983

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ?
• Là những con người cụ thể đảm nhận một chức vụ hay một
vị trí công tác nào đó trong tổ chức.
• Có các cách hiểu khác nhau nhưng về cơ bản khái niệm về
nguồn nhân lực được xác định bởi những thông tin:
• Quy

mô lực lượng lao động.

• Cơ cấu lực lượng này theo các đặc tính: giới tính,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề…
• Sự nổ lực, tận tâm, khả năng sáng tạo, trung thực…

KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC

Quản trị nguồn nhân lực là gì?
• Theo quan điểm quy trình – hệ thống thì
quản trị nguồn nhân lực là việc hoạch
định, phát triển và điều khiển một mạng
lưới các mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau
và liên quan đến tất cả các thành phần
của tổ chức.

Quy trình này bao gồm:
RECRUITME
TUYỂN
NTDỤNG

PHÂN
JOB TÍCH
AND
VÀ THIẾT KẾ
WORK
CÔNG VIỆC
DESIGN

HOẠCH ĐỊNH
NGUỒN
NHÂN LỰC

HRM
THÙ LAO

ĐÀO TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH

NHÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

HỌ LÀ
AI?

CÔNG
VIỆC?

VAI TRÒ?

CHỨC
NĂNG?

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG HRM

- Toàn cầu hoá và vấn đề cạnh
tranh
- Thay đổi nhanh chóng về
công nghệ
- Tái cấu trúc tổ chức ở các
công ty
- Tính đa dạng của lực lượng
lao động
- Mong muốn của người lao
động
- Trách nhiệm thực hiện các
mục tiêu xã hội của tổ chức

1.PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Phân tích công việc là tiến
trình nghiên cứu nội dung
công việc nhằm xác định
nhiệm vụ tiến hành, các
điều kiện, trách nhiệm,
quyền hạn khi thực hiện
công việc và các phẩm
chất, kỹ năng cần thiết mà
người lao động cần có để
có thể thực hiện tốt công
việc.

1.1. Nội dung phân tích công việc
• Nhận dạng
– Tên công việc
– Mối quan hệ báo
cáo
– Phòng ban
– Nơi chốn
• Tóm tắt chung
– Mô tả những nhiệm
vụ và cấu thành của
công việc

• Các chức năng và nhiệm
vụ nền tảng
– Liệt kê các phần việc,
nhiệm vụ và trách
nhiệm chính
• Bảng tiêu chuẩn công
việc
– Kiến thức, kỹ năng và
khả năng
– Giáo dục và kinh
nghiệm
– Yêu cầu thể lực

1.2. Tiến trình phân tích công việc
1
2

Xác định mục đích sử dụng thông tin
• Xác định mục tiêu ptcv
Chuẩn bị phân tích công việc
• Xác định công việc và phương pháp pt
• Xem xét lại các dữ liệu của cv
• Liên hệ với nhà qt và nv liên quan đến cv

3

Thu thập dữ liệu
• Tập hợp các dữ liệu ptcv
• Xem xé...
BTTH8:
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LC
CHÍNH
SÁCH
NHÂN S
CÔNG TY
PROCTER
&
GAMBLE
(P&G)
Nhóm 11:
1. Trịnh Th Son. 25/10/1987
2. Nguyn Thái Sơn. 28/04/2984
3. Trương Th Trang Thanh. 08/07/1987
4. Trần Nhật Thành. 14/01/1987
5. Trần Thị Phương Tho. 01/11/1983
6. Phạm Thanh Thảo. 08/05/1987
7. Nguyn Đình Thắng. 12/02/1983
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: nguyenphihung1009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 455