Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi nhattran2210
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị nguồn nhân Lực

ThS. Trịnh Đình Hậu

Học phần: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Quản trị nguồn nhân lực
Câu 2: Trình bày và giải thích các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực
Câu 3: Vẽ một sơ đồ cơ cấu tổ chức theo chức năng Phòng nhân lực
Câu 4: Trình bày và giải thích vai trò của Phòng nhân lực
Câu 5: Trình bày và giải thích những xu hướng phát triển của Quản trị nguồn nhân
lực hiện nay
Câu 6: Trình bày những thông tin cơ bản trên một thông báo tuyển dụng cho 1 ví dụ
cụ thể
Câu 7: Trình bày cấu trúc của 1 buổi phóng vấn Tuyển dụng
Câu 8: Trình bày và giải thích mục tiêu của hệ thống tiền lương
Câu 9: Trình bày và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
Câu 10: Trình bày và giải thích các hình thức trả lường cơ bản.

ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI:
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức
năng về thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được
kết quả tối ưu cho cả tổ chức lần nhân viên.
Vai trò Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức và giúp
cho các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. Tầm quan trọng của QTNL trong tổ
chức xuất phát từ vai trò quan trọng của con người. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ
chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực là một
trong những nguồn lực không thể thiếu được của tổ chức nên QTNL chính là một lĩnh vực
quan trọng của quản lý trong mọi tổ chức. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ

1

Quản trị nguồn nhân Lực

ThS. Trịnh Đình Hậu

không có hiệu quả nếu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy đến cùng mọi
hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người.
Ý nghĩa của Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ
chức ở tầm vi mô có hai mục tiêu cơ bản:
-

Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao
tính hiệu quả của tổ chức.

-

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát
huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích động viên tại nơi làm việc và
trung thành, tận tâm với Doanh nghiệp.

Câu 2: Trình bày và giải thích các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực
Các hoạt động liên quan đến quản trị nhân lực rất đa dạng...
Quản trị nguồn nhân Lực ThS. Trịnh Đình Hậu
Học phần: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Quản trị nguồn nhân lực
Câu 2: Trình bày và giải thích các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực
Câu 3: Vẽ một sơ đồ cơ cấu tổ chức theo chức năng Phòng nhân lực
Câu 4: Trình bày và giải thích vai trò của Phòng nhân lực
Câu 5: Trình bày giải thích những xu hướng phát triển của Quản trị nguồn nhân
lực hiện nay
Câu 6: Trình bày những thông tin cơ bản trên một thông báo tuyển dụng cho 1 ví dụ
cụ thể
Câu 7: Trình bày cấu trúc của 1 buổi phóng vấn Tuyển dụng
Câu 8: Trình bày và giải thích mục tiêu của hệ thống tiền lương
Câu 9: Trình bày và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
Câu 10: Trình bày và giải thích các hình thức trả lường cơ bản.
ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI:
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức
năng về thu hút, đào tạo - phát triển duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được
kết quả tối ưu cho cả tổ chức lần nhân viên.
Vai trò Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực đóng vai trò trung m trong việc thành lập các tổ chức giúp
cho các tổ chức tồn tại phát triển trên thị trường. Tầm quan trọng của QTNL trong tổ
chức xuất phát từ vai trò quan trọng của con người. Con người yếu tố cấu thành nên tổ
chức, vận hành tổ chức quyết định sự thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực một
trong những nguồn lực không thể thiếu được của tổ chức nên QTNL chính là một lĩnh vực
quan trọng của quản trong mọi tổ chức. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ
1
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: nhattran2210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 219