Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

Được đăng lên bởi ngohathu37k17
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

GVHD: T.S Nguyễn Quốc Tuấn

Các lý thuyết liên quan đến giữ chân nhân viên trong tổ chức

I.

1. Định nghĩa gắn kết nhân viên trong tổ chức:
- Gắn kết nhân viên là những hoạt động nỗ lực làm cho nhân viên gắn bố, công hiến
-

với công việc nhiều hơn.
Nếu hiểu theo nghĩa “cho” và “nhận” gắn kết nhân viên là các công cụ, biện pháp
làm cho nhân viên “cho” nhiều hơn có thể thực hiện đối với công ty ,gắn kết nhân
viên không chỉ, gắn kết nhân viên không chỉ áp dụng cho nhân viên ở lại công ty,

nó còn áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
- Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức được thể hiện 2 khía cạnh:
+ Gắn bó hành vi : cá nhân mong muốn sẽ nhận được phần thưởng từ tổ chức hay ngược
lại là thực hiện nghĩa vụ của mình với tổ chức đó theo cách “một người tự trái buộc mình
bằng chính hành động của anh ta “(Mowday & cộng sự 1979).
+ Gắn kết thái độ: là sức mạnh tương đồng về sự đồng nhất của nhân viên với tổ chức và
sự tham gia tích cực của nhân viên trong 1 tổ chức nhât định (Porter & cộng sự 1974).
 Sự gắn bó xuất phát và phát triển chậm nhưng chắc chắn theo thời gian khi cá
nhân đó suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ và tổ chức.
2. Phân loại nhóm nhân viên:
Theo Employee engagement – Employee Effectiveness Survey thì dựa trên mối quan hệ
giữa hài lòng và gắn kết trong công ty, có bốn loại nhân viên: trung thành, cống hiến, ẩn
số và cơ hội.


Nhóm trung thành : họ cảm thấy thỏa mãn và cống hiến hết mình cho công ty.



Nhóm nhân viên này là nhóm hạt nhân và tốt nhất trong công ty hướng tới.
Nhóm cống hiến : đặc trưng của nhóm này là họ có mức độ hài lòng với công ty ít
hoặc không có về những quyền lợi vật chất cụ thể. Trái lại, họ rất hiểu những giá
trị vô hình mà công ty đem lại cho họ trong việc phát triển bản thân, kỹ năng, phát



triển nghề nghiệp, tạo dựng mối quan hệ, thương hiệu của công ty đang làm việc.
Nhóm cơ hội : đặc trưng của nhóm này là khả năng gắn kết trong công việc rất
kém. Một điều rất đáng lưu ý là họ có mức độ hài lòng cao vì họ rất hiểu những gì



mà công ty đem lại cho họ là quá hậu hĩnh so với những gì họ đóng góp thật sự.
Nhóm ẩn số : nhóm này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của phòng nhân sự và lãnh đạo
công ty. Các cá nhân trong nhóm này có thể chuyển sang cống hiến, trung thành

Nhóm 4

Page 1

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

GVHD: T.S Nguyễn Quốc Tuấn

hoặc cơ hội tùy vào năng lực, nhận thức và các hoạt động chuyên môn sâu của
nhân sự.
* Sau một thời gian nghiên cứu và tổng hợp tài liệu về “Mô hình gắn kết n...
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao GVHD: T.S Nguyễn Quốc Tuấn
I. Các lý thuyết liên quan đến giữ chân nhân viên trong tổ chức
1. Định nghĩa gắn kết nhân viên trong tổ chức:
- Gắn kết nhân viên là những hoạt động nỗ lực làm cho nhân viên gắn bố, công hiến
với công việc nhiều hơn.
- Nếu hiểu theo nghĩa “cho” “nhận” gắn kết nhân viên các công cụ, biện pháp
làm cho nhân viên “cho” nhiều hơnthể thực hiện đối với công ty ,gắn kết nhân
viên không chỉ, gắn kết nhân viên không chỉ áp dụng cho nhân viên lại công ty,
nó còn áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
- Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức được thể hiện 2 khía cạnh:
+ Gắn hành vi : nhân mong muốn sẽ nhận được phần thưởng từ tổ chức hay ngược
lại là thực hiện nghĩa vụ của mình với tổ chức đó theo cách “một người tự trái buộc mình
bằng chính hành động của anh ta “(Mowday & cộng sự 1979).
+ Gắn kết thái độ: sức mạnh tương đồng về sự đồng nhất của nhân viên với tổ chức
sự tham gia tích cực của nhân viên trong 1 tổ chức nhât định (Porter & cộng sự 1974).
Sự gắn xuất phát phát triển chậm nhưng chắc chắn theo thời gian khi
nhân đó suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ và tổ chức.
2. Phân loại nhóm nhân viên:
Theo Employee engagement – Employee Effectiveness Survey thì dựa trên mối quan hệ
giữa hài lòng và gắn kết trong công ty, có bốn loại nhân viên: trung thành, cống hiến, ẩn
số và cơ hội.
Nhóm trung thành : họ cảm thấy thỏa mãn và cống hiến hết mình cho công ty.
Nhóm nhân viên này là nhóm hạt nhân và tốt nhất trong công ty hướng tới.
Nhóm cống hiến : đặc trưng của nhóm này là họ có mức độ hài lòng với công ty ít
hoặc không có về những quyền lợi vật chất cụ thể. Trái lại, họ rất hiểu những giá
trị vô hình mà công ty đem lại cho họ trong việc phát triển bản thân, kỹ năng, phát
triển nghề nghiệp, tạo dựng mối quan hệ, thương hiệu của công ty đang làm việc.
Nhóm cơ hội : đặc trưng của nhóm này là khả năng gắn kết trong công việc rất
kém. Một điều rất đáng lưu ý là họ có mức độ hài lòng cao vì họ rất hiểu những gì
mà công ty đem lại cho họ là quá hậu hĩnh so với những gì họ đóng góp thật sự.
Nhóm ẩn số : nhóm này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của phòng nhân sự và lãnh đạo
công ty. Các cá nhân trong nhóm này có thể chuyển sang cống hiến, trung thành
Nhóm 4 Page 1
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao - Người đăng: ngohathu37k17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao 9 10 164