Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì quản trị nhân
lực là….
A Là tất cả các hoạt động của tổ chức để thu hút ,xây dựng,phát triển sử dụng ,đánh giá,bảo toàn
và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và
chất lượng.
B Việc tuyển mộ,tuyển chọn,duy trì ,phát triển,sử dụng ,động viên và cung cấp tiện nghi cho
nhân lực thông qua tổ chức của nó.
C Nghệ thuật lãnh đạo,chỉ huy,làm việc với con người.
D Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa) có tổ chức,chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm
thu hút ,sử dụng và phát triển con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.
Câu 2: Nhóm chức năng nào chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên ,đảm bảo cho nhân viên
trong doanh nghiệp có được kĩ năng trình độ nghề cần thiết?
A Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
B Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
C Nhóm chức năng duy trì nguồn lực
D Nhóm chức năng tuyển dụng nguồn nhân viên
Câu 3: Thuyết Y nhìn nhận đánh giá về con người là
A Con người về bản chất là không muốn làm việc
B Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được
C

Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao
Câu 4: Thuyết Z nhìn nhận đánh giá về con người là
A Con người về bản chất là không muốn làm việc
B Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được
C

Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao
Câu 5: phương pháp quản lí con người theo thuyết X là

A Người quản lí quan tâm và lo lắng cho nhân viên của mình như cha mẹ lo lắng cho con cái
B Có quan hệ hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới
C Phân chia công việc thành những phần nhỏ,dễ làm ,dễ thực hiện,lặp đi lặp lại nhiều lần các
thao tác.
D Phải để cấp dưới có một số quyền tự chủ và tự kiểm soát cá nhân trong quá trình làm việc

...
Câu 1: Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì quản trị nhân
lực là….
A Là tất cả các hoạt động của tổ chức để thu hút ,xây dựng,phát triển sử dụng ,đánh giá,bảo toàn
và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và
chất lượng.
B Việc tuyển mộ,tuyển chọn,duy trì ,phát triển,sử dụng ,động viên và cung cấp tiện nghi cho
nhân lực thông qua tổ chức của nó.
C Nghệ thuật lãnh đạo,chỉ huy,làm việc với con người.
D Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa) có tổ chức,chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm
thu hút ,sử dụng và phát triển con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.
Câu 2: Nhóm chức năng nào chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên ,đảm bảo cho nhân viên
trong doanh nghiệp có được kĩ năng trình độ nghề cần thiết?
A Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
B Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
C Nhóm chức năng duy trì nguồn lực
D Nhóm chức năng tuyển dụng nguồn nhân viên
Câu 3: Thuyết Y nhìn nhận đánh giá về con người là
A Con người về bản chất là không muốn làm việc
B Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được
C Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng
D Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao
Câu 4: Thuyết Z nhìn nhận đánh giá về con người là
A Con người về bản chất là không muốn làm việc
B Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được
C Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng
D Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao
Câu 5: phương pháp quản lí con người theo thuyết X là
Quản trị nhân lực - Trang 2
Quản trị nhân lực - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 226