Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Trang Emm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
I.

Bài tập

Phần 1.2.1: Vai trò, quyền hạn của bộ phận Quản lý nguồn nhân
lực:
Câu 1: Đâu không phải là vai trò của bộ phận chức năng về nguồn nhân lực:
a. Tư vấn

b. Tham mưu
c. Phục vụ
d. Kiểm tra
Câu 2: Với vai trò tư vấn, những chuyên gia nguồn nhân lực được coi là
người:
a. Giải quyết các vấn đề
b. Thu thập thông tin
c. Xây dựng các chính sách
d. Tổ chức các hoạt dộng
Câu 3: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực có bao nhiêu quyền hạn:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Câu 4: Những người quản lý trực tuyến có quyền ra quyết định và chỉ thị đối
với cấp dưới trong các lĩnh vực:
a. Sản xuất, giám sát, tài chính
b. Tư vấn, sản xuất, tài chính
c. Sản xuất, tiêu thụ, tài chính
d. Tiêu thụ, tư vấn, sản xuất
Câu 5: Quyền hạn chức năng được thể hiện ở những quyền nào:
a. Quyền nhận, thu thập tài liệu, thông tin từ các bộ phận khác
b. Quyền tổ chức , phối hợp các hoạt động của các nhân viên nguồn nhân
lực
c. Quyền tham dự các cuộc họp
d. Cả a và b đúng

Phần 2.3: Các bước thực hiện phân tích công việc:
Câu 1: Có mấy bước thực hiện phân tích công việc:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
Câu 2: Thu thập thông tin cơ bản thuộc bước mấy:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 3: Bước cuối cùng kết thúc việc phân tích công việc:
a. Xây dựng bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn, bản tiêu chuẩn
thực hiện công việc
b. Kiểm tra, xác minh tính chính xác của thông tin
c. Bổ sung thông tin còn thiếu và điều chỉnh thông tin sai lệch
d. Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin
Câu 4: Phương pháp nào không dùng để thu nhập thông tin:
a. Quan sát
b. Chụp ảnh
c. Phỏng vấn
d. Tư vấn
Câu 5: Chọn lựa các vị trí đặc trưng và những điểm then chốt để thực hiện
phân tích công việc để:
a. Tiết kiệm chi phí
b. Kéo dài thời gian
c. Phân tích các công việc tương tự nhau
d. Không để làm gì

...
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
I. Bài tập
Phần 1.2.1: Vai trò, quyền hạn của bộ phận Quản lý nguồn nhân
lực:
Câu 1: Đâu không phải là vai trò của bộ phận chức năng về nguồn nhân lực:
a. Tư vấn
b. Tham mưu
c. Phục vụ
d. Kiểm tra
Câu 2: Với vai trò tư vấn, những chuyên gia nguồn nhân lực được coi là
người:
a. Giải quyết các vấn đề
b. Thu thập thông tin
c. Xây dựng các chính sách
d. Tổ chức các hoạt dộng
Câu 3: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực có bao nhiêu quyền hạn:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Câu 4: Những người quản lý trực tuyến có quyền ra quyết định và chỉ thị đối
với cấp dưới trong các lĩnh vực:
a. Sản xuất, giám sát, tài chính
b. Tư vấn, sản xuất, tài chính
c. Sản xuất, tiêu thụ, tài chính
d. Tiêu thụ, tư vấn, sản xuất
Câu 5: Quyền hạn chức năng được thể hiện ở những quyền nào:
a. Quyền nhận, thu thập tài liệu, thông tin từ các bộ phận khác
b. Quyền tổ chức , phối hợp các hoạt động của các nhân viên nguồn nhân
lực
c. Quyền tham dự các cuộc họp
d. Cả a và b đúng
Quản trị nhân lực - Trang 2
Quản trị nhân lực - Người đăng: Trang Emm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 598