Ktl-icon-tai-lieu

quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi Kha Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch
định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức nhằm đạt được m ục
tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức.
Thuyết ERG
Thuyết ERG nhận ra 3 kiểu nhu cầu chính của con ng ười:
Nhu cầu tồn tại (Existence needs): Ước muốn khỏe mạnh về thân xác và
tinh thần, được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu căn bản để sinh tồn như các
nhu cầu sinh lý, ăn, mặc, ở, đi lại, học hành... và nhu cầu an toàn.
Nhu cầu giao tiếp (Relatedness needs): Ước muốn thỏa mãn trong quan hệ
với mọi người. Mỗi người đều có những ham muốn thiết lập và duy trì các
mối quan hệ cá nhân khác nhau. Ước tính một người thường bỏ ra khoảng
phân nửa quỹ thời gian để giao tiếp với các quan hệ mà họ hướng tới.
Nhu cầu phát triển (Growth needs): Ước muốn tăng tr ưởng và phát triển cá
nhân trong cả cuộc sống và công việc. Các công việc, chuyên môn và cao
hơn nữa là sự nghiệp riêng sẽ đảm bảo đáp ứng đáng kể sự thoả mãn của
nhu cầu phát triển.
Thuyết ERG cho rằng: tại cùng một thời điểm có thể có nhiều nhu cầu ảnh
hưởng đến sự động viên- Khi một nhu cầu cao hơn không thể được thỏa mãn
(frustration) thì một nhu cầu ở bậc thấp hơn sẵn sàng để phục hồi
(regression).
Cơ sở và đóng góp của Thuyết ERG
Mô hình này được xây dựng trên cơ sở Tháp nhu cầu của Maslow và là m ột
sự bổ trợ tốt cho mô hình tháp này. Thực tế có nhiều nghiên cứu hỗ tr ợ
thuyết này hơn thuyết của Maslow.
Thuyết ERG của Alderfer cũng chỉ ra rằng thường xuyên có nhiều hơn m ột
nhu cầu có thể ảnh hưởng và tác động trong cùng một con người, vào cùng
một thời gian. Nếu những nhu cầu ở mức cao không được đáp ứng đủ, khao
khát thoả mãn những nhu cầu ở mức dưới (của mô hình) sẽ tăng cao.
Clayton Alderfer xác định hiện tượng này trong một thuật ngữ chuyên môn
rất nổi tiếng là “mức độ lấn át của thất vọng và e sợ” (frustration & shy

aggression dimension). Sự liên quan của nó đến công việc là: th ậm chí khi
các nhu cầu ở cấp độ cao không được thoả mãn thì công việc vẫn đảm bảo
cho những nhu cầu sinh lý ở cấp thấp, và cá nhân sẽ tập trung vào các nhu
cầu này.
Tại thời điểm này, nếu một điều gì đó xảy ra đe dọa đến công việc hiện tại,
những nhu cầu cơ bản của cá nhân sẽ bị đe doạ nghiêm trọng. Nếu không có
những nhân tố nhằm giải tỏa nỗi lo lắng, một cá nhân có thể rơi vào tình
trạng tuyệt vọng và hoảng loạn.
Thuyết ERG giải thích được tại sao các nhân viên hay tìm kiếm mức lương
cao hơn và điều...
Qu n tr nhân s là s ph i h p m t cách t ng th các ho t ng ho ch độ
nh, tuy n m , tuy n ch n, duy trì, phát tri n, ng viên và t o m i i u đị độ ọ đ
ki n thu n l i cho tài nguyên nhân s thông qua t ch c nh m t c m c đạ đượ
tiêu chi n l c và nh h ng vi n c nh c a t ch c.ế ượ đị ướ
Thuy t ERGế
Thuy t ERG nh n ra 3 ki u nhu c u chính c a con ng i:ế ườ
Nhu c u t n t i (Existence needs): c mu n kh e m nh v thân xác và Ướ
tinh th n, c áp ng y các nhu c u c n b n sinh t n nh các đượ đ đầ đủ ă để ư
nhu c u sinh lý, n, m c, , i l i, h c hành... và nhu c u an toàn. ă đ
Nhu c u giao ti p (Relatedness needs): c mu n th a mãn trong quan h ế Ướ
v i m i ng i. M i ng i u có nh ng ham mu n thi t l p và duy trì các ườ ườ đề ế
m i quan h cá nhân khác nhau. c tính m t ng i th ng b ra kho ng Ướ ườ ườ
phân n a qu th i gian giao ti p v i các quan h mà h h ng t i. để ế ướ
Nhu c u phát tri n (Growth needs): c mu n t ng tr ng và phát tri n cá Ướ ă ưở
nhân trong c cu c s ng và công vi c. Các công vi c, chuyên môn và cao
h n n a là s nghi p riêng s m b o áp ng áng k s tho mãn c a ơ đả đ đ
nhu c u phát tri n.
Thuy t ERG cho r ng: t i cùng m t th i i m có th có nhi u nhu c u nh ế đ
h ng n s ng viên- Khi m t nhu c u cao h n không th c th a mãnưở đế độ ơ đượ
(frustration) thì m t nhu c u b c th p h n s n sàng ph c h i ơ để
(regression).
C s óng góp c a Thuy t ERGơ đ ế
Mô hình này c xây d ng trên c s Tháp nhu c u c a Maslow và là m t đượ ơ
s b tr t t cho mô hình tháp này. Th c t có nhi u nghiên c u h tr ế
thuy t này h n thuy t c a Maslow.ế ơ ế
Thuy t ERG c a Alderfer c ng ch ra r ng th ng xuyên có nhi u h n m t ế ũ ườ ơ
nhu c u có th nh h ng và tác ng trong cùng m t con ng i, vào cùng ưở độ ườ
m t th i gian. N u nh ng nhu c u m c cao không c áp ng , khao ế đượ đ đủ
khát tho mãn nh ng nhu c u m c d i (c a mô hình) s t ng cao. ướ ă
Clayton Alderfer xác nh hi n t ng này trong m t thu t ng chuyên môn đị ượ
r t n i ti ng là “m c l n át c a th t v ng và e s ” (frustration & shy ế độ ấ
quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị nhân sự - Người đăng: Kha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quản trị nhân sự 9 10 251