Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi khuyencong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/10/2012

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN

Chủ đề :

Hoạch định-Tuyển dụng-Phân
Công-Đánh giá nhân viên
By: MBA. Stephen Nguyễn
Ngày : 15-17/06/2012

Nội dung
1.

Họach định nhân sự

2.

Phân tích và thiết kế công việc

3.

Tuyển dụng

4.

Cơ cấu tổ chức

5.

Giao quyền & ủy quyền

6.

Phối hợp trong quản lý

7.

Đánh giá nhân sự
2

By Stephen Nguyen

3

By Stephen Nguyen

1

6/10/2012

NOÙI CHUNG
QUAÛN LYÙ NHAÂN LÖÏC LAØ

CON
NGÖÔØI

trong

COÂNG
VIEÄC

- NHAÂN VIEÂN?
4

By Stephen Nguyen

Con ng−êi ®· ®−îc qu¶n lý nh− thÕ
nµo ?

Nh− con vËt

Nh− c¸i m¸y

Nh− con ng−êi
5

By Stephen Nguyen

Phần 01 :

HỌACH ĐỊNH NHÂN SỰ

6–6

By Stephen Nguyen

2

6/10/2012

MOÄT CAÙCH ÑÔN GIAÛN KHI LAÄP KH NNL:
-

Xaùc ñònh naêng suaát lao ñoäng bình quaân

-

Xaùc ñònh KH saûn löôïng / KH doanh thu

-

Öôùc löôïng toác ñoä taêng naêng suaát
=> Döï baùo nhu caàu nhaân löïc.
(thieáu chính xaùc vaø khoâng cuï theå – chuû yeáu veà maët
soá löôïng lao ñoäng )

7

By Stephen Nguyen

CAÙC BÖÔÙC HÑNL:
1.

Phaân tích thöïc traïng nguoàn nhaân löïc:
Ñaùnh giaù söï toàn taïi hay khoâng toàn taïi caùc vaán ñeà veà nguoàn
nhaân löïc thoâng qua caùc löu tröõ thoâng tin veà NNL.
Xaùc ñònh caùc yeáu toá vaø caùc thoâng tin caàn thieát cho vieäc löu
tröõ thoâng tin veà nguoàn nhaân löïc.
Ñaùnh giaù caùc thoâng tin ñang coù so vôùi caùc thoâng tin caàn
thieát.
Xaùc ñònh kyõ naêng ñang coù vaø caàn coù
Phaùt hieän kyõ naêng ñaõ coù nhöng hieän nay khoâng coù.
Chæ roõ caùc phöông phaùp thu huùt, tuyeån choïn, boá trí, phaùt
trieån nhaân vieân phuø hôïp.

-

8

By Stephen Nguyen

Caùc nguoàn thoâng tin caàn thu thaäp
-

-

Hoà sô ban ñaàu vaø sô yeáu lyù lòch
Thoâng tin töø keát quaû phoûng vaán
Keát quaû kieåm tra thi tuyeån
Keát quaû ñaùnh giaù coâng vieäc, ñaùnh giaù nhaân vieân
Ghi cheùp veà quaù trình löông (quaù khöù, hieän taïi)
Ghi cheùp veà quaù trình ñaøo taïo
Caùc quyeát ñònh khen thöôûng
Caùc quyeát ñònh kyû luaät
Caùc ghi cheùp veà ñeà baït, thuyeân chuyeån, hay giaùng chöùc
(caùc vò trí coâng vieäc)
Ghi cheùp veà tai naïn, khaùm söùc khoûe ñònh kyø, …
9

By Stephen Nguyen

3

6/10/2012

Cung lao ñoäng vaø chi phí
Tuyeån theâm – giaûm bôùt – chuyeån vieäc:
Ñaùp öùng nhu caàu thieáu huït töø nguoàn:
- Tuyeån noäi boä
- Tuyeån beân ngoaøi
- Ñaùp öùng ngay hay phaûi ñaøo taïo
Chi phí:
- Tuyeån môùi
- Chaám döùt hôïp ñoàng
- Ñaøo taïo
10

By Stephen Nguyen

Caùc bieän phaùp aùp duïng khi dö thöøa
1/ Cho nghæ vieäc
2/ Nghỉ khoâng hưởng lương
3/ Giảm gi...
6/10/2012
1
Ch đề :
Hoch đnh-Tuyn dng-Phân
Công-Đánh giá nhân viên
By: MBA. Stephen Nguyn
Ngày : 15-17/06/2012
NÂNG CAO K NĂNG LÃNH ĐẠO
DÀNH CHO CP QUN TR TRUNG GIAN
Ni dung
1. Hach định nhân s
2. Phân tích và thiết kế công vic
3. Tuyn dng
4. Cơ cu t chc
5. Giao quyn & y quyn
6. Phi hp trong qun lý
7. Đánh giá nhân s
2 By Stephen Nguyen
3 By Stephen Nguyen
Quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự - Người đăng: khuyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị nhân sự 9 10 489