Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel

Được đăng lên bởi rua288
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài tập nhóm quản trị nhân lực

GVHD: Huỳnh Tấn Trung

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

TIỂU LUẬN
Đề tài:

Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel

Lớp K13NH10 Nhóm 8X

Trang 1

Bài tập nhóm quản trị nhân lực

GVHD: Huỳnh Tấn Trung

Mục Lục
Lời Mở Đầu.....................................................................................................2
I. Giới thiệu về công ty Viettel........................................................................3
1. Khái quát.....................................................................................................3
2. Triết lý kinh doanh......................................................................................4
3. Quan điểm phát triển...................................................................................4
4. Hoạt động xã hội.........................................................................................5
5. Lịch sử phát triển.........................................................................................5
II. Khái quát về động viên...............................................................................7
1. Khái niệm động viên...................................................................................8
2. Nội dung các thuyết động viên nhân viên..................................................8
a) Thuyết nhu cầu Maslow............................................................................10
b) Thuyết ERG-Alderfer...............................................................................11
c) Mc Clelland: “ Nhu cầu cho sự phát triển, thành tựu”.............................11
d) Thuyết F. Herzberg ..................................................................................11
e) Thuyết Mc Douglas Gregor với “Thuyết X, Y ,Z”..................................11
f) Thuyết công bằng –Stacy Adam...............................................................12
g) Thuyết kỳ vọng –Victor Vrom.................................................................12
III.Sự tác động của chúng tới động viên nhân viên ở Viettel.......................13
1) Sự an toàn về công việc............................................................................13
2) Sự thích thú công việc...............................................................................14
3) Lương /thu nhập cao.................................................................................14
4) Môi trường làm việc.....................................................
Bài tập nhóm quản trị nhân lực GVHD: Huỳnh Tấn Trung





 !"#$%&'() %&*++,
Lớp K13NH10 Nhóm 8X Trang 1
Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel - Người đăng: rua288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel 9 10 326