Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi longttqb77-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1654 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH
NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Tùng
1.

Giới thiệu
Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phát triển rất năng động về số lượng trong quá

trình chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giảm
nghèo thông qua việc tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Tuy nhiên chất lượng của sự năng
động này đang bị hạn chế bởi những thực tiễn quản trị nhân sự lạc hậu, và điều này đến lượt
nó sẽ làm tăng tính dễ bị tổn thương, giảm lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp
trong một thị trường đang ngày càng tự do hơn.
Bài viết này tóm tắt nghiên cứu về thực tiễn quản trị nhân sự và kết quả hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Ngoài phần mở đầu, phần 2 của
bài viết tóm tắt phương pháp nghiên cứu. Phần 3 trình bày thực tiễn áp dụng quản trị nhân
sự chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Phần 4
nêu những kết luận chính.
2.

Phương pháp nghiên cứu
Mức độ chuyên nghiệp trong quản trị nhân sự được đo lường thông qua việc hỏi các

nhà quản trị doanh nghiệp những thực tiễn quản trị nhân sự nào đang được họ áp dụng tại
doanh nghiệp của mình, và áp dụng như thế nào. Có năm nhóm nghiệp vụ quản trị nhân sự
được sử dụng, gồm có (i) các kênh tuyển chọn nhân sự, (ii) lựa chọn nhân sự, (iii) chế độ đãi
ngộ và lương thưởng, (iv) đào tạo và phát triển nhân sự, và (v) đánh giá nhân sự. Trong mỗi
nghiệp vụ quản trị nhân sự là những thực tiễn quản trị nhân sự mà doanh nghiệp có thể áp
dụng. Tổng cộng có 34 thực tiễn quản trị nhân sự được khảo sát trong nghiên cứu này (Bảng
1).
Bảng 1. Các thực tiễn quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Nghiệp vụ quản trị

Thực tiễn quản trị nhân sự chuyên nghiệp

nhân sự
Kênh tuyển dụng

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Tuyển dụng thông qua văn phòng / cơ quan tuyển chọn và giới
thiệu việc làm
Tuyển dụng từ nguồn nhân lực nội bộ trong công ty (ví dụ: có
chính sách quy hoạch cán bộ kế nhiệm…)
Tuyển dụng lao động tạm thời thông qua các cơ quan tuyển dụng
Đăng thông tin tuyển dụng trên các báo và tạp chí
Tuyển dụng thông qua Internet
Tuyển dụng thông qua sự giới thiệu của nhân sự trong công ty
Tuyển dụng thông qua sự giới thiệu từ các nguồn khác
Tuyển dụng lao động thông qua hội chợ việc làm

Trang 1 / 9

THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

Nghiệp vụ quản t...
THC TIN QUN TR NHÂN S VÀ HIU QU HOT ĐỘNG CA DOANH NGHIP VA VÀ NH TI VIT NAM
Trang 1 / 9
THC TIN QUN TR NHÂN S HIU QU HOT ĐỘNG CA CÁC DOANH
NGHIP VA NH TI VIT NAM
Tác gi: Nguyn Tùng
1. Gii thiu
Khu vc doanh nghip va và nh đã phát trin rt năng động v s lượng trong quá
trình chuyn đổi kinh tế ti Vit Nam, góp phn quan trng vào tăng trưởng kinh tế và gim
nghèo thông qua vic to thêm vic làm và tăng thu nhp. Tuy nhiên cht lượng ca s năng
động này đang b hn chế bi nhng thc tin qun tr nhân s
lc hu, và điu này đến lượt
nó s làm tăng tính d b tn thương, gim li thế cnh tranh bn vng ca doanh nghip
trong mt th trường đang ngày càng t do hơn.
Bài viết này tóm tt nghiên cu v thc tin qun tr nhân s và kết qu hot động
kinh doanh ca các doanh nghip va và nh ti Vit Nam. Ngoài phn m
đầu, phn 2 ca
bài viết tóm tt phương pháp nghiên cu. Phn 3 trình bày thc tin áp dng qun tr nhân
s chuyên nghip và hiu qu hot động ca doanh nghip va và nh ti Vit Nam. Phn 4
nêu nhng kết lun chính.
2. Phương pháp nghiên cu
Mc độ chuyên nghip trong qun tr nhân s đưc đo lường thông qua vic hi các
nhà qun tr doanh nghip nhng th
c tin qun tr nhân s nào đang được h áp dng ti
doanh nghip ca mình, và áp dng như thế nào. Có năm nhóm nghip v qun tr nhân s
được s dng, gm có (i) các kênh tuyn chn nhân s, (ii) la chn nhân s, (iii) chế độ đãi
ng và lương thưởng, (iv) đào to và phát trin nhân s, và (v) đánh giá nhân s. Trong mi
nghip v qun tr nhân s là nh
ng thc tin qun tr nhân s mà doanh nghip có th áp
dng. Tng cng có 34 thc tin qun tr nhân s được kho sát trong nghiên cu này (Bng
1).
Bng 1. Các thc tin qun tr nhân s trong doanh nghip
Nghip v qun tr
nhân s
Thc tin qun tr nhân s chuyên nghip
Kênh tuyn dng
Tuyn dng thông qua văn phòng / cơ quan tuyn chn và gii
thiu vic làm
Tuyn dng t ngun nhân lc ni b trong công ty (ví d: có
chính sách quy hoch cán b kế nhim…)
Tuyn dng lao động tm thi thông qua các cơ quan tuyn dng
Đăng thông tin tuyn dng trên các báo và tp chí
Tuyn dng thông qua Internet
Tuyn dng thông qua s gii thiu ca nhân s trong công ty
Tuyn dng thông qua s gii thiu t các ngun khác
Tuyn dng lao động thông qua hi ch vic làm
Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: longttqb77-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 269