Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi luckystar1701
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH

Baøi 3: Caùc chieán löôïc phoøng
ngöøa ruûi ro baèng quyeàn choïn

THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
C = giá quyền chọn mua hiện tại
P = giá quyền chọn bán hiện tại
S0 = giá cổ phiếu hiện tại
T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm.
X = giá thực hiện
ST = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn
π = lợi nhuận của chiến lượcTHUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Các ký hiệu sau biểu diễn số quyền chọn mua,
quyền chọn bán hoặc cổ phiếu:
NC = số quyền chọn mua
NP = số quyền chọn bán
NS = số cổ phiếuTHUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM

Phương trình lợi nhuận
Số dương (+) tượng trưng cho vị thế mua và số âm (-) tượng trưng
cho vị thế bán

Nếu NC > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N quyền chọn mua.
Nếu NP > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N quyền chọn bán.
Nếu NS > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N cổ phiếu.THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Phương trình lợi nhuận – quyền chọn mua
π = N C [Max(0, ST − X) − C]

Người mua một quyền chọn mua, NC = 1, có lợi nhuận là
π = Max(0, S T − X) − C

Người bán một quyền chọn mua, NC = – 1, lợi nhuận là

π = − Max(0, S T − X) + C


THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Phương trình lợi nhuận – quyền chọn bán

π = N P [Max(0, X −ST ) − P]
Đối với người mua một quyền chọn bán, NP = 1,

π = Max(0, X − S T ) − P
Đối với người bán một quyền chọn bán, NP = –1,

π = − Max(0, X − S T ) + PTHUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Phương trình lợi nhuận – cổ phiếu

π = N S (ST − S0 )
Đối với người mua một cổ phiếu, NS = 1, lợi nhuận là
π = ST – S0
Đối với người bán một cổ phiếu, NS = –1, lợi nhuận là
π = – ST + S0THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Các thời gian nắm giữ khác nhau
Ba điểm thời gian T1, T2, và T.
Lợi nhuận từ vị thế quyền chọn mua, nếu vị thế được
đóng vào thời điểm T1 trước khi đáo hạn và khi giá cổ
phiếu ST1 là:
π = N C [C(S T1 , T − T1 , X) − C]THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
Các giả định
•Cổ phiếu không trả cổ tức.
•Không có thuế và chi phí giao dịch.THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄMCAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU
Mua cổ phiếuCAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU
Bán khống cổ phiếu
Phương trình lợi nhuận là

π = N S (ST − S 0 ) với NS < 0.GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA
Mua quyền chọn muaGIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA
Mua quyền chọn mua
Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn mua là

π ...
Baøi 3: Caùc chieán löôïc phoøng
Baøi 3: Caùc chieán löôïc phoøng
ngöøa ruûi ro baèng quyeàn choïn
ngöøa ruûi ro baèng quyeàn choïn
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH
Quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro - Người đăng: luckystar1701
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Quản trị rủi ro 9 10 577