Ktl-icon-tai-lieu

quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1 : Các khái niệm rủi ro
*Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn
không biết chắc.
Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủ ro không thể đoán trước đc
nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.
*Một số kn khác:
Khi nói đến rủi ro, ngta thường coi:
-Rủi ro là sự không chắc chắn hoặc các mối nguy hiểm
-Các kết quả thực tế chênh lệch so với dự báo
-Rủi ro là “mất mát, thương tổn, sự bất lơi, sự hủy diệt, sự phá hoại”
Những quan niệm trên thường liên quan đến việc coi rủi ro là những điều không hay xảy
ra. Trong thực tế khi nói đến rủi ro ngta thường có 2 quan niệm:
-Rủi ro chỉ liên quan đến thiệt hại- rủi ro không đối xứng, với quan niệm này chứng ta có
thể thấy một sô khái niệm rủi ro tương ứng như: rủi ro là toàn bộ biến cố ngẫu nhiên tiêu
cự tác động lên quá trình đầu tư làm thay đổi kết quả theo chiều hướng bất lợi, rủi ro là
khả năng xảy ra một sự số không may hoặc rủi ro là sự kết hợp của nguy cơ hoặc rủi ro là
khả năng xảy ra tổn thất vì vậy thông thông thường chúng ta coi rủi ro là sự kiện ngẫu
nhiên, là sự cố gây tổn thất và là sự kiện ngoài mong muốn
-Rủi ro liên quan đến cả thiệt hại và may mắn- rủi ro đối xứng. Đây là cách nhìn nhận rủi
ro một cách khách quan hơn, theo đó các khái niệm ban đầu về rủi ro của chúng ta đã thẻ
hiện rõ quan điểm này và chúng ta coi rủi ro là khả năng sai lệch xảy ra giữa giá trị thực
tế và kỳ vọng kết quả; sai lệch càng lớn, rủi ro càng nhiều.
Câu 2 : Phân loại rủi ro
*Theo các giai đoạn của quyết định đầu tư:
-Rủi ro trước khia ra quyết định (rủi ro thông tin): Đây là loại rủi ro xảy ra khi thu thập
các thông tin không đầy đủ, không chính xác đẫn dến nhận diện sai về bản chất của các
yếu tố liên quan đến phương án đầu tư, điều này dẫn tới ra quyết định đầu tư sai.
-Rủi ro khi ra quyết định(Rủi ro cơ hội): Rủi ro này xảy ra khi chúng ta chọn phương án
không tối ưu
-Rủi ro sau quyết đinh : là loại rủi ro thể hiện ở sự sai lệch giữa dự kiến và thực tế
*Theo phạm vi:
-Rủi ro theo ngành dọc rủi ro các biệt : là rủi ro ảnh hưởng đến từng khu, từng bộ phận
riêng biệt trong hoạt động đầu tư. Đây là laoij rủi ro có thể giảm thiệu bằng các đa dạng
hóa đầu tư
-Rủi ro chung là loại rủi ro ảnh hưởng đến tất cả các khâu, các bộ phận trong hoạt động
đầu tư. Đây là loại rủi ro không thể giảm thiểu bằng các đa dạng hóa đầu tư.
*Theo tính chất hoạt động
-Rủi ro theo suy tính(rủi ro mang tính chất đầu cơ): Là loại rủi ro phụ thuộc vào mong
muốn chủ quan ...
Câu 1 : Các khái niệm rủi ro
*Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn
không biết chắc.
Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủ ro không thể đoán trước đc
nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.
*Một số kn khác:
Khi nói đến rủi ro, ngta thường coi:
-Rủi ro là sự không chắc chắn hoặc các mối nguy hiểm
-Các kết quả thực tế chênh lệch so với dự báo
-Rủi ro là “mất mát, thương tổn, sự bất lơi, sự hủy diệt, sự phá hoại”
Những quan niệm trên thường liên quan đến việc coi rủi ro là những điều không hay xảy
ra. Trong thực tế khi nói đến rủi ro ngta thường có 2 quan niệm:
-Rủi ro chỉ liên quan đến thiệt hại- rủi ro không đối xứng, với quan niệm này chứng ta có
thể thấy một sô khái niệm rủi ro tương ứng như: rủi ro là toàn bộ biến cố ngẫu nhiên tiêu
cự tác động lên quá trình đầu tư làm thay đổi kết quả theo chiều hướng bất lợi, rủi ro là
khả năng xảy ra một sự số không may hoặc rủi ro là sự kết hợp của nguy cơ hoặc rủi ro là
khả năng xảy ra tổn thất vì vậy thông thông thường chúng ta coi rủi ro là sự kiện ngẫu
nhiên, là sự cố gây tổn thất và là sự kiện ngoài mong muốn
-Rủi ro liên quan đến cả thiệt hại và may mắn- rủi ro đối xứng. Đây là cách nhìn nhận rủi
ro một cách khách quan hơn, theo đó các khái niệm ban đầu về rủi ro của chúng ta đã thẻ
hiện rõ quan điểm này và chúng ta coi rủi ro là khả năng sai lệch xảy ra giữa giá trị thực
tế và kỳ vọng kết quả; sai lệch càng lớn, rủi ro càng nhiều.
Câu 2 : Phân loại rủi ro
*Theo các giai đoạn của quyết định đầu tư:
-Rủi ro trước khia ra quyết định (rủi ro thông tin): Đây là loại rủi ro xảy ra khi thu thập
các thông tin không đầy đủ, không chính xác đẫn dến nhận diện sai về bản chất của các
yếu tố liên quan đến phương án đầu tư, điều này dẫn tới ra quyết định đầu tư sai.
-Rủi ro khi ra quyết định(Rủi ro cơ hội): Rủi ro này xảy ra khi chúng ta chọn phương án
không tối ưu
-Rủi ro sau quyết đinh : là loại rủi ro thể hiện ở sự sai lệch giữa dự kiến và thực tế
*Theo phạm vi:
-Rủi ro theo ngành dọc rủi ro các biệt : là rủi ro ảnh hưởng đến từng khu, từng bộ phận
riêng biệt trong hoạt động đầu tư. Đây là laoij rủi ro có thể giảm thiệu bằng các đa dạng
hóa đầu tư
-Rủi ro chung là loại rủi ro ảnh hưởng đến tất cả các khâu, các bộ phận trong hoạt động
đầu tư. Đây là loại rủi ro không thể giảm thiểu bằng các đa dạng hóa đầu tư.
*Theo tính chất hoạt động
-Rủi ro theo suy tính(rủi ro mang tính chất đầu cơ): Là loại rủi ro phụ thuộc vào mong
muốn chủ quan của nhà đầu tư, nó xảy ra trong trường hợp nhà đầu tư chủ động lựa chọn
phương án cho dừ biết rằng có thể có lợi hoặc bị thiệt hại.
-Rủi ro thuần túy: là loại rủi ro mang tính khách quan , không phụ thuộc vào ý chí chủ
quan của nhà đầu tư, rủi ro này thường chỉ mang lại những thiệt hại cho các phương án
đầu tư
quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị rủi ro - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
quản trị rủi ro 9 10 566