Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ RỦI RO.

Được đăng lên bởi nhomtruong1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUẢN TRỊ RỦI RO
CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
I. RỦI RO TRONG KINH DOANH
1. Khái niệm rủi ro và rủi ro trong kinh doanh
1.1. Khái niệm rủi ro
 Khái niệm
Rủi ro là sự kiện bất lợi, bất ngờ xảy ra gây tổn thất cho con người.
Nguy cơ rủi ro: là một tình huống có thể tạo nên ở bất kỳ lúc nào, có thể gây
nên những tổn thất (hay có thể là những lợi ích) mà cá nhân hay tổ chức không thể
tiên đoán được.
Tổn thất: là những thiệt hại, mất mát về tài sản, cơ hội có thể được hưởng, về
tinh thần, thể chất do rủi ro gây ra.
Tần suất rủi ro: là số lần xuất hiện rủi ro trong một khoảng thời gian hay trong
tổng số lần quan sát sự kiện.
Biên độ rủi ro: thể hiện tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại tác động tới chủ
thể.
 Một số quan điểm hiện đại về rủi ro:
- Sự may rủi thường được con người cho là khách quan nằm ngoài dự kiến khó
nắm bắt, vì vậy, họ bị động trước sự tác động của yếu tố này
Rủi ro và cơ hội luôn gắn liền với thực tiễn đời sống và ước vọng của con
người
Rủi ro và cơ hội, may mắn và không may mắn được quan niệm là 2 mặt đối
lập nhưng lại thống nhất trong một thực thể
Không có cơ hội và rủi ro cho tất cả trong mọi tình huống
Rủi ro có tính đối xứng hay không đối xứng, điều đó tùy thuộc vào quan điểm
của mỗi người đối với rủi ro và hậu quả của nó
1.2. Khái niệm rủi ro trong kinh doanh
 Khái niệm: Rủi ro trong kinh doanh là những sự kiện bất lợi, bất ngờ, gây
khó khăn trở ngại cho chủ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu, tàn phá các
thành quả đang có, bắt buộc các chủ thể phải chi phí nhiều hơn về nhân lực,
vật lực, thời gian trong quá trình phát triển của mình
2. Nguyên nhân của rủi ro trong kinh doanh
2.1. Những nguyên nhân khách quan
 Những yếu tố bất lợi của môi trường kinh tế: Suy thoái kinh tế, lạm phát, thay
đổi tỷ giá hối đoái…
 Sự không ổn định chính trị, thay đổi thể chế, chính sách, luật pháp theo hướng
bất lợi
 Nhân tố từ môi trường văn hóa – xã hội: trở ngại từ định chế xã hội, truyền
thống, thuần phong mỹ tục, tập quán, thói quen tiêu dùng, mua sắm, văn hóa
ứng xử…
 Điều kiện tự nhiên bất lợi
 Tình hình biến động của giá cả, khách hàng, nhà cung cấp
1

2.2. Những nguyên nhân chủ quan
- Sai lầm trong lựa chọn, triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách,
cơ chế
- Sai lầm trong ra quyết định và thực hiện quyết định
- Thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
- Sơ xuất, bất cẩn, thiếu trách nhiệm
- Thiếu sức khỏe, đạo đức, phẩm chất
- Thiếu thông tin hay thông tin sai lệch
- Tham nhũng, cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu
- …
3...
QUẢN TRỊ RỦI RO
CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
I. RỦI RO TRONG KINH DOANH
1. Khái niệm rủi ro và rủi ro trong kinh doanh
1.1. Khái niệm rủi ro
Khái niệm
Rủi ro là sự kiện bất lợi, bất ngờ xảy ra gây tổn thất cho con người.
- Nguy rủi ro: một tình huống thể tạo nên bất kỳ lúc nào, thể gây
nên những tổn thất (hay thể những lợi ích) nhân hay tổ chức không thể
tiên đoán được.
- Tổn thất: những thiệt hại, mất mát về tài sản, hội thể được hưởng, về
tinh thần, thể chất do rủi ro gây ra.
- Tần suất rủi ro: là số lần xuất hiện rủi ro trong một khoảng thời gian hay trong
tổng số lần quan sát sự kiện.
- Biên độ rủi ro: thể hiện tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại tác động tới chủ
thể.
Một số quan điểm hiện đại về rủi ro:
- Sự may rủi thường được con người cho khách quan nằm ngoài dự kiến khó
nắm bắt, vì vậy, họ bị động trước sự tác động của yếu tố này
- Rủi ro hội luôn gắn liền với thực tiễn đời sống ước vọng của con
người
- Rủi ro hội, may mắn không may mắn được quan niệm 2 mặt đối
lập nhưng lại thống nhất trong một thực thể
- Không có cơ hội và rủi ro cho tất cả trong mọi tình huống
- Rủi ro có tính đối xứng hay không đối xứng, điều đó tùy thuộc vào quan điểm
của mỗi người đối với rủi ro và hậu quả của nó
1.2. Khái niệm rủi ro trong kinh doanh
Khái niệm: Rủi ro trong kinh doanh những sự kiện bất lợi, bất ngờ, gây
khó khăn trở ngại cho chủ thể trong qtrình thực hiện mục tiêu, tàn pcác
thành quả đang có, bắt buộc các chủ thể phải chi p nhiều hơn về nhân lực,
vật lực, thời gian trong quá trình phát triển của mình
2. Nguyên nhân của rủi ro trong kinh doanh
2.1. Những nguyên nhân khách quan
Những yếu tố bất lợi của môi trường kinh tế: Suy thoái kinh tế, lạm phát, thay
đổi tỷ giá hối đoái…
Sự không ổn định chính trị, thay đổi thể chế, chính sách, luật pháp theo hướng
bất lợi
Nhân tố từ môi trường văn hóa hội: trở ngại từ định chế hội, truyền
thống, thuần phong mỹ tục, tập quán, thói quen tiêu dùng, mua sắm, văn hóa
ứng xử…
Điều kiện tự nhiên bất lợi
Tình hình biến động của giá cả, khách hàng, nhà cung cấp
1
QUẢN TRỊ RỦI RO. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ RỦI RO. - Người đăng: nhomtruong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUẢN TRỊ RỦI RO. 9 10 47